PITKÄN OPPIMÄÄRÄN KIRJOITUSTEHTÄVIEN UUDET OHJEET – SÄHKÖINEN KOE

 PITKÄN OPPIMÄÄRÄN KIRJOITUSTEHTÄVÄ

Pitkän oppimäärän kokeessa on kirjallisessa tuottamisessa useita tehtävänantoja, joista kokelaan täytyy suorittaa yksi. Tehtävät voivat olla eri määrin ohjattuja: niissä voi otsikon lisäksi tai sen tilalla olla tarkemmat ohjeet sisällöstä, esimerkiksi maininta siitä, kenelle ja miksi teksti kirjoitetaan, tai kysymyksiä, joihin odotetaan kannanottoa.
Jos tehtävänannossa ei toisin sanota, otsikko ja ohjanta ovat kokelasta sitovia.

Kirjoitussuorituksen pituuden tulee noudattaa tehtävän ohjeita. Pitkän oppimäärän kielikokeessa kirjoitussuorituksen pituus on yleensä 700–1 100 merkkiä ilman välilyöntejä ja rivinvaihtoja. Pitkän englannin ja pitkän suomen kielen kokeessa kirjoitussuorituksen pituus on kuitenkin 700–1 300 merkkiä. Koejärjestelmä laskee merkkimäärän automaattisesti.

ARVOSTELU

Pitkässä oppimäärässä kokelaan kirjoitussuoritus arvostellaan esitettyjen kriteerien mukaan. Suorituksen arvostelussa painaa eniten viestinnällisyys eli kokelaan kyky välittää viesti annetun tehtävänannon pohjalta. Muut kriteerit, joita ovat tekstin sisältö ja rakenne sekä kielellinen laajuus ja tarkkuus, tukevat ensisijaisesti viestinnällisyyden perusteella tehtävää kokonaisarvostelua.

Kriteerit on määritelty seuraavasti:

1. Viestinnällisyys:

Mitä kokelas on halunnut ilmaista ja kuinka hän on ilmaisussaan onnistunut?

2. Tekstin sisältö ja rakenne:

Kuinka monipuolisesti kokelas käsittelee annettua aihetta?

Kuinka johdonmukaista ja sidosteista hänen kirjoittamansa teksti on?

3. Kielellinen laajuus ja tarkkuus:

Kuinka monipuolisesti ja idiomaattisesti kokelas käyttää sanastoa ja rakenteita? Kuinka hyvin kokelas hallitsee niiden käyton, ja millaisia virheitä hän mahdollisesti tekee?

Kokelaan kirjoitussuorituksen sisällön on vastattava tehtävänantoa. Koevihkon teksteistä ja selityksistä suoraan jäljennettyjä lauseita pidetään suoritusta huonontavina. Sen sijaan on luvallista käyttää hyväksi koevihkon teksteissä ja tehtävän ohjauksessa esiintyviä sanoja, sanontatapoja ja rakenteita kirjoitussuorituksen tyyliin sopivalla tavalla.

Opettajan tulee arvostella kirjoitussuoritus kriteeritaulukon perusteella ja käyttää siinä määriteltyjä pistemääriä. Muita kuin taulukossa määriteltyjä pisteitä ei saa käyttää.

Jos kokelas on jättänyt kirjoitussuorituksen useammasta kuin yhdestä tehtävästä, näistä suorituksista otetaan arvostelussa huomioon pienimmän pistemäärän saava suoritus.

PISTEVÄHENNYKSET PITKÄN OPPIMÄÄRÄN KIRJOITUSSUORITUS

A. Ylipitkät ja alimittaiset kirjoitussuoritukset

Opettaja arvostelee ylipitkän ja alimittaisen kirjoitussuorituksen ensin normaalin arvostelutaulukon mukaisesti ja vähentää sitten pisteitä. Hänen tulee merkitä vähennys kokelaan suoritukseen antamansa pistemäärän viereen perusteluineen.

1) Kirjoitussuoritus on ylipitkä.

Pistevähennykset merkkimäärän ylityksestä:

25–49 % vähennetään 5 p.

50–74 % vähennetään 10 p.

75–100 % vähennetään 15 p.

yli 100% vähennetään 20p

2) Kirjoitussuoritus on alimittainen eikä siksi anna riittävää näyttöä kielitaidosta.

Pistevähennykset merkimäärän alituksesta:

11–20 % =  vähennetään 5 p.

21–30 % =  vähennetään 10 p.

31–40 %=  vähennetään 15 p.

yli 40 % =  vähennetään 20 p.

*********************************************

Merkkimäärän ylityksistä rangaistaan siis käytännössä seuraavasti:

25–49 % vähennetään 5 p. (16251937 merkkiä)
50–74 % vähennetään 10 p. (19382262 merkkiä)
75–100 % vähennetään 15 p. (22632600 merkkiä)
yli 100 % vähennetään 20 p. (enemmän kuin 2600 merkkiä)

Merkkimäärän alituksista rangaistaan siis käytännössä seuraavasti:

11–20 % vähennetään 5 p. (560623 merkkiä)
21–30 % vähennetään 10 p. (490559 merkkiä)
31–40 % vähennetään 15 p. (420489 merkkiä)
yli 40 % vähennetään 20 p. (vähemmän kuin 420 merkkiä)

*********************************************

B. Otsikosta tai tehtävänannosta poikkeaminen ja plagiointi

1. Kirjoitussuoritus on pääosin esimerkiksi tehtävävihkosta kopioitu. lopullinen pistemäärä 40–0 p.

2. Kirjoitussuoritus on plagioitu tai täysin väärästä aiheesta laadittu. 0 p.

PITKÄN OPPIMÄÄRÄN KIRJOITUSSUORITUKSEN ARVOSTELUOHJEET

Kirjoitussuorituksen kokonaisarvostelu tehdään ensisijaisesti kriteerin ”Viestinnällisyys” perusteella. Arvostelua täydentävät kriteerit ”Tekstin sisältö ja rakenne” sekä ”Kielellinen laajuus ja tarkkuus”.

99, 97, 95, 92, 90p

Viestinnällisyys

Kirjoittaja pystyy välittämään viestin erittäin selkeästi, aidontuntuisesti, sujuvasti ja

vivahteikkaasti. Hänen tekstiään on erittäin helppoa lukea.

Tekstin sisältö ja rakenne

Kirjoittaja käsittelee aihetta erittäin monipuolisesti, persoonallisesti ja johdonmukaisesti. Hän käyttää taitavasti monipuolisia sidoskeinoja.

Kielellinen laajuus ja tarkkuus

Kirjoittaja käyttää erittäin laajaa ja monipuolista, idiomaattista, tilanteeseen hyvin sopivaa

ilmaisuvarastoa ja hallitsee sen erittäin hyvin.

88, 85, 82, 80p

Viestinnällisyys

Kirjoittaja pystyy välittämään viestin selkeästi, luontevasti ja sujuvasti. Hänen tekstiään on helppo lukea.

Tekstin sisältö ja rakenne

Kirjoittaja käsittelee aihetta monipuolisesti ja johdonmukaisesti. Hän käyttää monipuolisia sidoskeinoja.

Kielellinen laajuus ja tarkkuus

Kirjoittaja käyttää laajaa, monipuolista, tilanteeseen sopivaa ilmaisuvarastoa ja hallitsee sen hyvin.

78, 75, 72, 70p

Viestinnällisyys

Kirjoittaja pystyy välittämään viestin kohtalaisen selkeästi ja suhteellisen luontevasti. Hänen tekstiään on kohtalaisen helppo lukea.

Tekstin sisältö ja rakenne

Kirjoittaja käsittelee aihetta tavanomaisesti, mutta pääosin johdonmukaisesti. Hän käyttää tavallisimpia sidoskeinoja.

Kielellinen laajuus ja tarkkuus

Kirjoittaja käyttää riittävää, tavallista, pääosin tilanteeseen sopivaa ilmaisuvarastoa ja hallitsee sen suhteellisen hyvin.

68, 65, 62, 60p

Viestinnällisyys

Kirjoittaja pystyy välittämään viestin tyydyttävästi. Hänen tekstiään on joissakin kohdissa vaikea lukea.

Tekstin sisältö ja rakenne

Kirjoittaja käsittelee aihetta melko yksipuolisesti, mutta kuitenkin melko johdonmukaisesti. Hän käyttää vain yksinkertaisia sidoskeinoja.

Kielellinen laajuus ja tarkkuus

Kirjoittaja käyttää suppeahkoa, tavallisinta, (mahdollisesti) vain osin tilanteeseen sopivaa ilmaisuvarastoa. Hän tekee useita virheitä.

58, 55, 52, 50p

Viestinnällisyys

Kirjoittaja pystyy välittämään viestin vain epäselvästi. Hänen tekstiään on monin paikoin vaikea lukea. Yksittäisiä kohtia voi jäädä epäselviksi.

Tekstin sisältö ja rakenne

Kirjoittaja käsittelee aihetta yksipuolisesti ja/tai toistaen sekä osin epäjohdonmukaisesti.

Kielellinen laajuus ja tarkkuus

Kirjoittaja käyttää suppeaa, rajoittunutta ilmaisuvarastoa ja tekee paljon virheitä.

48, 45, 42, 40p

Viestinnällisyys

Kirjoittaja pystyy välittämään viestin heikosti ja paikoin ei ollenkaan. Hänen tekstiään on vaikea lukea. Merkitys jää monin paikoin epäselväksi.

Tekstin sisältö ja rakenne

Kirjoittaja käsittelee aihetta puutteellisesti ja/tai runsaasti toistaen sekä epäjohdonmukaisesti.

Kielellinen laajuus ja tarkkuus

Kirjoittaja käyttää erittäin suppeaa, yksinkertaista ilmaisuvarastoa ja tekee erittäin paljon virheitä.

35, 30, 25, 20p

Viestinnällisyys

Kirjoittaja ei pysty juurikaan välittämään viestiä. Hänen tekstiään on erittäin vaikea lukea.

Tekstin sisältö ja rakenne

Kirjoittaja käsittelee aihetta erittäin puutteellisesti.

Kielellinen laajuus ja tarkkuus

Kirjoittaja käyttää alkeellista ilmaisuvarastoa ja sitäkin pääosin virheellisesti.

15, 10, 5, 0p

Viestinnällisyys

Kirjoittaja ei pysty välittämään viestiä.

Tekstin sisältö ja rakenne

Kirjoittaja käsittelee aihetta täysin puutteellisesti.

Kielellinen laajuus ja tarkkuus

Kirjoittaja käyttää erittäin alkeellista ilmaisuvarastoa ja sitäkin lähes täysin virheellisesti.

Leave a Reply