Vastakohtia englannin kielessä

Opposites attract: Antonyms

Study this list of English antonyms and near-antonyms. Two words are said to be antonyms if they are opposite in meaning. Sometimes it’s easier to learn a word if you learn its opposite at the same time. See if you can find creative uses for these words. You’ll find the antonyms as Quizlet-cards here.

abandon          hylätä                    occupy           pitää hallussa

abbreviation     lyhenne                   extension                 jatke

aberration       säännöttömyys             regularity       säännöllisyys

abhorrent        kauhistuttava             desirable                 haluttava

ability          kyky                      incompetence     kyvyttömyys

abnormal         epänormaali               typical          tyypillinen

abnormal         poikkeava                          normal            tavallinen

abound           olla runsaasti            decrease         vähentyä

abridged         lyhennetty                complete         kokonainen

absence          poissaolo                          presence          läsnäolo

absolute                  ehdoton                   yielding          joustava

abstain          kieltäytyä                indulge          mässäillä

abstain          pidättäytyä               indulge          suoda itselleen

abstract         ei käsin kosketeltava     concrete         käsin kosketeltava

abstract         käsitteellinen            material         aineellinen

absurd           käsittämätön              sensible         järkevä

abundant         runsas                    deficient                 puutteellinen

abundant         runsas                    scant            niukka

abundant         runsas                    scarce           niukka, harvinainen

accelerate       kiihdyttää                impede           hidastaa

accelerate       kiihdyttää                slow down                 hidastaa

accept           hyväksyä                  decline          kieltäytyä

accidental       tahaton                   intentional      tarkoitettu

acclaim          ylistää                   denounce         tuomita

accomplice       kumppani                  adversary                 vastustaja

accordingly      sen mukaisesti            conversely       päinvastoin

accumulate       koota yhteen              disperse         levittää

accurate         tarkka                    inaccurate       epätarkka

accurate         tarkka                    vague            epämääräinen

accuse           syyttää                   defend           puolustaa

activity         toiminta                  sloth            laiskuus

actual           todellinen                imaginary                 kuvitteellinen

actual           tosiasiallinen            virtual          näennäinen

adaptation       sopeutuminen              incompatibility  sopimattomuus

adept            taitava                   inept            kömpelö

adequate         asianmukainen             insufficient     riittämätön

adjacent         viereinen                          detached          erillään oleva

admire           ihailla                   despise          halveksia

admission                 pääsy                     expulsion                 erottaminen

adolescence      nuoruusikä                maturity         kypsyneisyys

adopt            omaksua                   abandon          hylätä

adore            palvoa                    loathe           inhota

adroit           sujuva                    clumsy           kömpelö

advance          edistyä                   regress          taantua

adversary                 vastustaja                ally              liittolainen

adversity                 vastoinkäymiset           prosperity         menestys

affection                 kiintymys                          aversion          vastenmielisyys

affection                 kiintymys                          repulsion                 inho

affection                 mieltymys                          dislike           vastenmielisyys

affectionate     hellä                     unloving         kylmä

aggravate                 suututtaa                          soothe            tyynnyttää

agitate          kiihottaa                          pacify            rauhoittaa

agony            tuska                     comfort          mukavuus

ailing           sairaalloinen             healthy          terve

aware            valpas                     oblivious                 olla tietämätön

alien            vieras                    native           syntyperäinen

alive            elävä                     deceased         kuollut

ally             liittolainen              adversary                 vastustaja

aloud            ääneen                    inaudibly                 kuulumattomasti

altitude         korkeus                   depth            syvyys

ambition         kunnianhimo               apathy            välinpitämättömyys

amiable          ystävällinen              surly            äreä

ample            ylenmääräinen             insufficient     riittämätön

ancestor         esi-isä                   descendant       jälkeläinen

ancillary                 ylimääräinen              essential                 olennainen

animate          elävöittää                inhibit          tukahduttaa

animosity                 vihamielisyys             friendliness         ystävällisyys

anonymous                 tuntematon                identified         tunnistettu

antecedent       edeltävä                  subsequent       seuraava

antipathy                 vastenmielisyys           affinity          hengenheimolaisuus

anxiety          ahdistus                  contentment      tyytyväisyys

aperture         aukko                     closure          sulkeminen

appalling                 kauhistuttava             attractive         houkutteleva

apparent         ilmeinen                  obscure          hämärä

applause         suosionosoitukset         criticism                 arvostelu

approach         lähestyminen              exit             poismeno

appropriate      sopiva                    improper         sopimaton

approval         hyväksyntä                rejection                 hylkääminen

ardent           innokas                   indifferent         välinpitämätön

arid             hedelmätön                fertile          hedelmällinen

arrest           pidättää                  liberate         vapauttaa

arrogant         hyökkäävä                          humble           nöyrä

artificial       keinotekoinen             genuine          aito

artificial       keinotekoinen             natural          luonnollinen

ascend           nousta                    descend          laskeutua

ashamed          häpeilevä                          proud            ylpeä

assemble         koota yhteen              scatter          levittää

assertion                 vahvistaminen             denial            kiistäminen

assimilate       sulauttaa                          segregate                 erotella

atrocious                 kamala                    wonderful                 loistava

attach           kiinnittää                detach           irrottaa

attack           hyökätä                   defend           puolustaa

attention                 huomio                    disregard                 välinpitämättömyys

attenuate                 vaimentaa                          amplify           vahvistaa

attract          houkuttaa                          repel             karkottaa

awareness                 tieto                     ignorance                 tietämättömyys

avenge           kostaa                    forgive          antaa anteeksi

average          keskiverto                extreme          äärimmäinen

ban              kieltää                   allow            sallia

banish           karkoittaa                welcome          ottaa vastaan

bashful          ujo                       bold             rohkea

beautiful                 kaunis                    hideous          ruma

beautify         kaunistaa                          disfigure                 rumentaa

before           aiemmin                   subsequently     myöhemmin

beginning                 alku                      completion         loppuun saattaminen

beneficial       hyödyllinen               detrimental         epäterveellinen

benevolent       hyväntahtoinen            mean             ilkeä

benign           hyväntahtoinen            malignant                 pahansuopa

blame            syyttää                   praise           ylistää

bloom            kukoistaa                          wither            kuihtua

blunder          möhlätä                   succeed          onnistua

blunt            tylppä                    sharp            terävä

bold             rohkea                    timid            arka

bondage          orjuus                    liberty          vapaus

boring           ikävystyttävä             interesting      kiinnostava

borrower         lainaksi ottaja           lender           lainaksi antaja

boundless                 rajaton                   restricted         rajoitettu

brake            jarruttaa                          accelerate         kiihdyttää

brave            rohkea                    timid            arka

brevity          lyhyys                    length           pituus

brief            lyhyt                     long             pitkä

broad            leveä                     narrow           kapea

broad-minded     avarakatseinen            prejudiced         ennakkoluuloinen

build            rakentaa                  demolish         tuhota

burial           hautaaminen               exhumation       haudasta kaivaminen

industriousness  toimeliaisuus             inactivity       toimettomuus

calamity         suuri onnettomuus         blessing         siunaus

calculate                 laskelmoida               estimate          arvioida

calm             rauhallinen               furious          raivostunut

calm             rauhallinen               upset            hermostunut

cancel           peruuttaa                          confirm           vahvistaa

candid           rehellinen                insincere                 vilpillinen

captivate                 mukaansa tempaava         alienate          vieraannuttava

capture          ottaa kiinni              release          vapauttaa

care             välittää                  neglect          lyödä laimin

caricature       pilakuva                  portrait         muotokuva

casual           rento                     formal           virallinen

catastrophe      suuronnettomuus           success          menestys

cause            syy                       consequence      seuraus

cause            syy                       effect           seuraus

cautious         varovainen                foolish          hupsu

cautious         varovainen                reckless         holtiton

cavity           reikä                     filling          paikka

celebrated       juhlittu                  unknown          tuntematon

certain          varma                     doubtful         epäilevä

certain          varma                     doubtful         kyseenalainen

change           muutos                    permanence       pysyvyys

chaos            sekasorto                          order             järjestys

charge           syyttää                   acquit           vapauttaa

chase            ajaa takaa                flee             mennä pakoon

cheerful         iloinen                   gloomy           synkkä

cherish          vaalia                    abandon          hylätä

choice           korkealaatuinen           ordinary         tavallinen

choose           valita                    reject           hylätä

citizen          kansalainen               alien             muukalainen

clandestine      salainen                  open             avoin

clarity          selvyys                   obscurity                 epämääräisyys

clash            ristiriita                harmony          sopusointu

clean            puhdas                    impure           epäpuhdas

close            läheinen                  distant          kaukainen

coarse           karkea                    fine             hienojakoinen

coherent         johdonmukainen            rambling         rönsyilevä

collapse         romahtaminen              recovery         toipuminen

colossal         valtava                   minuscule                 pikkuruinen

combat           hyökkäys                  surrender                 antautuminen

comfort          mukavuus                  discomfort       hankaluus

comical          hullunkurinen             solemn           vakava

commemorate      muistaa                   ignore           olla piittaamatta

commence         alkaa                     end              lopettaa

commence         alkaa                     finish           lopettaa

commencement     aloitus                   termination      lopetus

commend          ylistää                   reprimand                 nuhdella

commend          kiittää                   criticise                 arvostella

common           yleinen                   rare             harvinainen

common           yleinen                   unusual          epätavallinen

commonplace      tavallinen                exceptional         poikkeuksellinen

companion                 kumppani                  enemy             vihollinen

compatible       yhteensopiva              antagonistic         ristiriitainen

competence       kykenevyys                inability                 kyvyttömyys

completely       täysin                    partly           osittain

complicate       vaikeuttaa                simplify         helpottaa

complicated      monimutkainen             plain             yksinkertainen

compliment       kohteliaisuus             insult           loukkaus

comprehensive    kaiken kattava            limited          rajoitettu

compulsion       pakottaminen              persuasion       taivuttelu

conceal          salata                    reveal           paljastaa

concise          tiivis                    wordy            jaaritteleva

conclusion       päätös                    beginning                 alku

concrete         todellinen                abstract          käsitteellinen

condemn          tuomita                   praise           ylistää

condense         tiivistää                          expand            laajentaa

confidence       luottamus                          distrust          epäluulo

confident                 varma                     shy              ujo

confine          pitää suljettuna          release          päästää vapaaksi

confirm          vahvistaa                          cancel            peruuttaa

conflict         ristiriita                agreement                 sopu

conflict         ristiriita                harmony           yhteisymmärrys

confuse          sekoittaa                          clarify           selventää

confusion                 hämmennys                          order             järjestys

conscientious    tunnollinen               careless         huolimaton

conscientious    tunnontarkka              careless         huolimaton

conscious                 tietoinen                          unintentional         tahaton

consent          suostua                   refuse           kieltäytyä

conserve         säilyttää                          neglect          lyödä laimin

considerable     huomattava                insignificant    merkityksetön

consistent       yhdenmukainen             irregular                 epäsäännöllinen

construct                 rakentaa                  demolish          tuhota

consume          kuluttaa                  conserve         säilyttää

contemporary     nykyinen                  out-of-date      vanhentunut

contempt         halveksia                          respect           kunnioittaa

continue         jatkaa                    cease            lakata

contracted       lyhennetty                full              täysimittainen

contradict       kieltää                   agree            olla samaa mieltä

convenient       mukava                    awkward          vaikea

correct          oikea                     false            väärä

corrupt          turmeltunut               virtuous         hyveellinen

cosy             mukava                    uncomfortable    epämukava

counteract       toimia vastaan            promote          edistää

courage          rohkeus                   cowardice                 pelkuruus

coward           pelkuri                   hero             sankari

covet            himoita                   despise          halveksia

crazy            hullu                     sane             järkevä

credible         uskottava                          improbable         epätodennäköinen

criminal         rikollinen                legal            laillinen

crisp            rapea                     stale            vanha,kuiva

critical         arvosteleva               flattering       imarteleva

crucial          olennainen                insignificant    merkityksetön

crucial          ratkaiseva                unnecessary      tarpeeton

crude            töykeä                    polite           kohtelias

cruelty          julmuus                   compassion       myötätunto

curious          utelias                   uninterested     ei kiinnostunut

current          ajankohtainen             obsolete         vanhentunut

daft             hupsu                     clever           viisas

damage           vahinko                   benefit          hyöty

danger           vaara                     safety           turvallisuus

daring           rohkea                    timid            arka

dawn             auringon nousu            dusk             auringon lasku

dead             kuollut                   alive            elävä

deceased         kuollut                   living           elävä

deceit           petos                     honesty          rehellisyys

decent           siivo                     rude             tyly

decision         päätös                    hesitation       epäröinti

declare          julistaa                  suppress         peitellä

decline          kieltäytyä                accept           hyväksyä

decomposed       mädäntynyt                fresh            tuore

decorate         koristaa                  mar              pilata

decorated                 koristeltu                plain             tavallinen

decrease         vähentyä                  increase         lisääntyä

deep             syvä                      shallow          matala

defeat           tappio                    victory          voitto

defective                 viallinen                          perfect           täydellinen

defective                 viallinen                          working           toimiva

defend           puolustus                          attack            hyökkäys

defiant          uhmakas                   obedient         kuuliainen

definite         tarkka                    inaccurate       epätarkka

deliberate       tahallinen                unintentional    tahaton

weakness         heiveröisyys              strength         vahvuus

delight          ilahduttaa                depress          masentaa

delight          ilo                       sorrow           suru

demonstrate      havainnollistaa           mystify          hämätä

demote           alentaa                   promote          ylentää

denial           kieltäminen               affirmation      vahvistus

deny             kieltää                   admit            myöntää

depart           lähteä                    arrive           saapua

dependable       luotettava                unreliable       epäluotettava

depressed                 masentunut                cheerful          iloinen

deprive          jättää ilman              provide          varustaa

descent          lasku                     ascent           nousu

desperate                 epätoivoinen              hopeful           toiveikas

despise          halveksia                          revere            kunnioittaa

destination      määränpää                          departure                 aloitus

detach           irrottaa                  join             yhdistää

detention                 pidättäminen              liberation         vapauttaminen

determination    päättäväisyys             irresolution         päättämättömyys

determined       päättäväinen              doubtful         epäilevä

determined       päättäväinen              hesitant         epäröivä

determined       päättäväinen              irresolute       epäröivä

detest           inhota                    adore            rakastaa

detriment                 haitta                    improvement         parannus

detrimental      haitallinen               advantageous     hyödyllinen

detrimental      vahingollinen             beneficial       hyödyllinen

deviate          poiketa                   adhere           noudattaa

devious          vilpillinen               honest           rehellinen

devoid           tyhjä, vailla             replete          täynnä

devour           ahmia                     vomit            oksentaa

dexterity                 taitavuus                          clumsiness         kömpelyys

dictate          sanella                   obey             noudattaa

dictatorial      käskevä                   democratic         demokraattinen

difference       ero                       uniformity       yhteneväisyys

difference       erottuminen               conformity       mukautuminen

different                 erilainen                          similar           samanlainen

difficulty       vaikeus                   ease             helppous

difficulty       vaikeus                   effortlessness   vaivattomuus

dignify          kunnioittaa               degrade          halventaa

dignify          kunnioittaa               humiliate                 nöyryyttää

diligent         ahkera                    lazy             laiska

dim              tyhmä                     bright           terävä

diminish         vähentyä                  expand           laajentua

diminish         vähentyä                  increase         lisääntyä

diplomatic       hienovarainen             tactless         tahditon

direct           suora                     meandering       mutkitteleva

dirt             likaisuus                          purity            puhtaus

disability       kykenemättömyys           fitness          sopivuus

disagreeable     vastenmielinen            pleasant         miellyttävä

disappointment   pettymys                  satisfaction     tyydytys

discard          heittää pois              retain           pitää

disciple         oppilas                   master           mestari

disconnect       kytkeä pois               join             yhdistää

discord          ristiriita                harmony          sopusointu

discrimination   syrjintä                  tolerance                 suvaitseminen

disgust          inho                      fondness         kiintymys

distance         etäisyys                  proximity                 läheisyys

distant          kaukainen                          close             läheinen

distinct         tarkka                    vague            epämääräinen

distinguished    huomattava                mediocre          keskinkertainen

distortion       vääristymä                symmetry          sopusuhtaisuus

distraction      kiihtymys                          composure                 levollisuus

distribute       jakaa                     collect          kerätä

disturbance      levottomuus               peace            rauha

divine           jumalallinen              hellish          helvetillinen

divine           jumalallinen              secular          maallinen

docile           säyseä                    determined       päättäväinen

domestic         kotimainen                foreign          ulkomainen

dominant         hallitseva                subordinate      alisteinen

domineering      hallitseva                submissive       alistuva

dormant          uinuva                    awake            valpas

doubt            epäilys                   certainty                 varmuus

downfall         tuho                      rise             nousu

dress            pukeutua                  strip            riisuuntua

drunk            päihtynyt                          sober            selvä

dull             tylsä                     exciting         jännittävä

dutiful          kuuliainen                disobedient      tottelematon

dwell            asua                      visit            vierailla

dwindle          huveta                    increase         lisääntyä

eager            innokas                   unenthusiastic   haluton

eatable          syötävä                   inedible         syötäväksi kelpaamaton

edge             reuna                     centre           keskusta

education                 sivistys                  ignorance                 tietämättömyys

efficient                 tehokas                   useless           hyödytön

imitation/replica patsas, nukke             original         alkuperäinen

effortless       vaivaton                  difficult                 hankala

elaborate                 taidokas                           plain             vaatimaton

elaborate                 taidokas                  simple            yksinkertainen

elastic          joustava                  rigid            jäykkä

elder            vanhempi                  junior           nuorempi

elementary       alkeis-, perus-           advanced         vaativa

elevate          kohottaa                  lower            laskea

eloquent         kaunopuheinen             inarticulate     sanaton

emancipate       vapauttaa                          enslave           orjuuttaa

embrace          lukea mukaan              exclude          lukea pois

emission         säteily                   absorption       imeytyminen

employ           työllistää                fire             erottaa

employee         työntekijä                employer         työnantaja

enable           mahdollistaa              disable          tehdä toimimattomaksi

endorse          suosittaa                          object            vastustaa

enigmatic                 arvoituksellinen          clear             selkeä

enormous         valtava                   tiny             pieni

ensue            seurata                   precede          edeltää

entrance         sisäänkäynti              exit             uloskäynti

equivalent       samaa vastaava            dissimilar       erilainen

essential        olennainen                redundant                 ylimääräinen

esteem           arvonanto                          contempt          halveksunta

eternal          ikuinen                   temporary                 tilapäinen

evade            välttää                   confront         kohdata

evasive          välttelevä                direct           suora

excess           liiallisuus               prudence         varovaisuus

excessive                 liiallinen                moderate          kohtuullinen

excessive                 yletön                    moderate          kohtuullinen

excitement       kiihtymys                          indifference         välipitämättömyys

exclusive                 pois sulkeva              inclusive                 sisältävä

exhibit          esitellä                  conceal          kätkeä

expand           laajentaa                          diminish          pienentää

expensive                 kallis                    inexpensive         edullinen

experienced      kokenut                   uninitiated      asiaan perehtymätön

explicit         selvään lausuttu          implicit         epäsuorasti ilmaistu

export           tuoda maahan              import           viedä maasta

exquisite                 erinomainen               ordinary          tavallinen

extend           laajentaa                          curtail           vähentää

exterior         ulko-                     interior         sisä-

extinction       sukupuuttoon kuoleminen   survival         eloonjääminen

extract          poimia jstkn              insert           lisätä jhkn

extraordinary    tavallisesta poikkeava    unremarkable     tavanomainen

extravagant      tuhlaavainen              economical       taloudellinen

fail             epäonnistua               succeed          onnistua

failure          epäonnistuminen           success          onnistuminen

faint            heikko                    strong           vahva

faint-hearted    pelkurimainen             brave            urhea

fair play                 reilu peli                unfairness         epäoikeudenmukaisuus

faith            usko                      disbelief                 epäusko

faithful         luotettava                untrue           valheellinen

fake             väärennetty               genuine          aito

fake             väärennös                          genuine          aito

fallacy          harhaluulo                truth            totuus

false            väärä                     authentic                 väärentämätön, aito

fame             maine                     obscurity                 tuntemattomuus

famished         nälkiintynyt              full             täysi

fanatic          kiihkoilija               sceptic          epäilijä

fanaticism       kiihkoilu                          indifference         välinpitämättömyys

fantastic                 uskomaton                          ordinary          tavallinen

fascinate                 kiehtoa                   disgust           inhottaa

fatigue          väsymys                   vigour           tarmo

favouritism      suosiminen                impartiality         puolueettomuus

feasible         toteutettavissa oleva     implausible         epätodennäköinen

feeble           heiveröinen               strong           vahva

felicity         onnellisuus               unhappiness      onnettomuus

fiction          keksitty juttu            truth            totuus

figurative       kuvaannollinen            literal           kirjaimellinen

fill             täyttää                   drain            tyhjentää

fire             antaa potkut              employ           työllistää

flamboyant       mahtipontinen             modest           vaatimaton

foe              vihollinen                friend           ystävä

foolish          hupsu                     sensible         järkevä

foreign          ulkomainen                domestic         kotimainen

foresight                 harkitsevuus              thoughtlessness         ajattelemattomuus

foresight                 kaukokatseisuus           hindsight                 jälkiviisaus

forget           unohtaa                   remember         muistaa

fragile          hauras                    strong           vahva

fragment         kappale                   whole            kokonainen

frequently       usein                     seldom           harvoin

friendship       ystävyys                  hatred           viha

front            etuosa                    rear             takaosa

fundamental      perustavaa laatua oleva   nonessential     ei-olennainen

general          yleinen                   particular       erityinen

gentle           ystävällinen              cruel            julma

genuine          aito                      artificial       keinotekoinen

glorify          ylistää                   defame           halventaa

guilt            syyllisyys                innocence                 syyttömyys

habitual         tavaksi tullut            occasional       satunnainen

half-hearted     laimea                    enthusiastic     innokas

handsome         komea                     ugly             ruma

haphazard                 sattumanvarainen          deliberate         tarkoituksellinen

happiness                 onni                      misery            kurjuus

hard             kova                      yielding         myöntyväinen, joustava

hardship         vaikeudet                          luxury            ylellisyys

harm             vahingoittaa              restore          palauttaa ennalleen

harmonious       sopusointuinen            dissonant                 ristiriitainen

harsh            kova                      lenient          lievä

hazardous                 uskalias                  safe              turvallinen

healthy          terve                     ailing           sairaalloinen

healthy          terve                     ill              sairas

heaven           taivas                    underworld       manala

heed             ottaa vaarin              disregard                 olla välittämättä

heroic           sankarillinen             cowardly         pelkurimainen

heterogeneous    epäyhtenäinen             homogeneous         tasakoosteinen

hide             kätkeä                    expose           paljastaa

hoist            nostaa                    lower            laskea

hold             pitää kiinni              release          päästää menemään

hollow           ontto                     solid            umpi-

honesty          rehellisyys               deception                 petos

honour           kunnia                    shame            häpeä

honourable       kunnioitettava            despicable       halveksittava

hopeful          toiveikas                          despairing         epätoivoinen

horizontal       vaakasuora                vertical         pystysuora

host             isäntä                    guest            vieras

hostile          vihamielinen              friendly         ystävällinen

hostile          vihamielinen              kind             ystävällinen

hot-headed       kiivasluontoinen          calm             rauhallinen

humble           nöyrä                     arrogant         ylimielinen

humorous         hauska                    serious          vakava

hybrid           sekamuoto                          pure              puhdas

hypocritical     tekopyhä                  sincere          vilpitön

idealistic       ihanteellinen             realistic                 järkevä

idle             joutilas                  busy             kiireinen

illuminate       valaista                  obscure          hämärtää

illustrative     valaiseva                          indefinite         epämääräinen

imaginary                 kuvitteellinen            real              todellinen

imitation                 jäljitelmä                original          alkuperäinen

immaculate       virheetön                          blemished                 tahrattu

immaculate       virheetön                          impure            epäpuhdas

immaterial       epäolennainen             essential                 olennainen

immense          valtava                   diminutive         pikkuriikkinen

immigration      maahanmuutto              emigration       maastamuutto

impartial                 puolueeton                biased            ennakkoluuloinen

impatient                 kärsimätön                calm              rauhallinen

impetuous                 harkitsematon             thoughtful         huomaavainen

implicit         epäsuorasti ilmaistu      explicit         selvään lausuttu

imply            vihjailla                          declare           julistaa

impoverish       köyhdyttää                enrich           rikastaa

improbable       epätodennäköinen          likely           todennäköinen

improvised       valmistelematon           rehearsed                 harjoiteltu

impudence                 röyhkeys                  modesty           vaatimattomuus

inadequate       riittämätön               sufficient       riittävä

incentive                 kannustin                          deterrent                 pelote

inception                 alku                      conclusion         päätös

include          sisältää                  exclude          lukea pois

incompetent      taitamaton                skilled           ammattitaitoinen

increase         lisääntyä                          decline           vähentyä

increase         lisääntyä                          decrease          vähentyä

incredible       uskomaton                          realistic                 järkevä

indefinable      epämääräinen              certain          varma

indifferent      välinpitämätön            passionate       kiihkeä

indigenous       syntyperäinen             acquired         opittu

indulgence       myöten antaminen          abstinence       pidättyvyys

industrious      uuttera                   lazy             laiska

inevitable       väistämätön               uncertain                 epävarma

inexpensive      edullinen                          costly            kallis

infant           pienokainen               adult            aikuinen

infernal         helvetillinen             heavenly         taivaallinen

infidelity       uskottomuus               loyalty          uskollisuus

infinite         määrätön                  limited          rajoitettu

informal         epävirallinen             official         virallinen

infrequent       harvinainen               common           yleinen

infuriate                 raivostuttaa              pacify            rauhoittaa

infuriate                 raivostuttaa              soothe            rauhoittaa

ingredient       ainesosa                  entirety/entity  kokonaisuus

inherent         luontainen                acquired         opittu, hankittu

inherited                 peritty                   acquired          opittu

initial          ensimmäinen               last             viimeinen

initiate         alkaa                     finish           lopettaa

initiate         aloittaa                  terminate                 lopettaa

insanity         hulluus                   wisdom           viisaus

inscrutable      salaperäinen              obvious          ilmiselvä

insignificant    merkityksetön             eminent          huomattava

instability      epävakaisuus              firmness          horjumattomuus

instantly                 heti                      later             myöhemmin

insult           loukkaus                  compliment       kohteliaisuus

insulting                 loukkaava                          complimentary         mairitteleva

integrity                 rehellisyys               dishonesty         epärehellisyys

intelligence     älykkyys                  ignorance                 tietämättömyys

interior         sisäpuolinen              exterior         ulkopuolinen

intermittent     katkonainen               continuous       jatkuva

internal         sisäinen                  external         ulkoinen

intimidate       pelotella                          persuade          vakuutella

intoxication     päihtymys                          sobriety         olla selvä

intricate                 monimutkainen             simple            yksinkertainen

intricate                 monimutkainen             uncomplicated         vaivaton

introductory     alustava                  final            lopullinen

intuitive                 vaistonvarainen           logical           johdonmukainen

invincible       voittamaton               vulnerable       haavoittuva

involuntary      vastentahtoinen           intentional      tahallinen

involve          saattaa osalliseksi       distract         häiritä

jeopardy         vaara                     safety           turva

jumble           sekamelska                order            järjestys

junior           nuorempi                  senior           vanhempi

just             oikeudenmukainen          unfair            epäoikeudenmukainen

juvenile         nuori                     mature           kypsä

kernel           ydin                      shell            kuori

kindle           sytyttää                  extinguish       sammuttaa

laconic          lyhytsanainen             wordy            jaaritteleva

lament           surra, valittaa           rejoice          iloita

lavish           tuhlaavainen              sparing          säästeliäs

learned          oppinut                   ignorant         tietämätön

legible          luettava                  unreadable         lukemiskelvoton

legitimate       laillinen                          unlawful          lainvastainen

lengthy          pitkällinen               concise          tiivis

lethal           kuolettava                revitalising     elävöittävä

liberty          vapaus                    captivity                 vankeus

likelihood       todennäköisyys            improbability         epätodennäköisyys

limitless                 rajaton                   finite            äärellinen

limp             veltto                    firm             kiinteä

limp             veltto                    stiff            jäykkä

liquid           nestemäinen               solid            kiinteä

listless         raukea                    lively           eloisa

logical          johdonmukainen            inconsistent         epäjohdonmukainen

long-lasting     kestävä                   perishable       katoava

loosen           löysentää                          tighten           kiristää

loss             häviö                     gain             voitto

love             rakkaus                   hatred           viha

loyalty          kuuliaisuus               rebellion                 kapina

loyalty          kuuliaisuus               treason          petturuus

lucid            selkeä                    unclear          epäselvä

luxurious                 ylellinen                          Spartan           ankaran yksinkertainen

magnificent      loistava                  unimposing       ei tee vaikutusta

magnify          suurentaa                          reduce            pienentää

mainly           pääasiallisesti           slightly         hieman

maintain         ylläpitää                          neglect           laiminlyödä

major            tärkeä                    minor            vähän tärkeä

malice           ilkeys                    goodwill         suopeus

mangle           runnella                  restore          palauttaa ennalleen

manual           käsikäyttöinen            automatic                 itsetoimiva

marked           merkittävä                ordinary         tavallinen

master           mestari                   novice           aloittelija

material         aineellinen               spiritual                 henkinen

mature           kypsä                     undeveloped      kehittymätön

meet             kohdata                   avoid            välttää

melancholy       surumielisyys             joy              ilo

memorise         muistaa                   forget           unohtaa

mental           henkinen                  physical         aineellinen

merciful         armollinen                cruel            julma

merciful         armollinen                pitiless         säälimätön

merciless                 armoton                   compassionate         myötätuntoinen

merciless                 armoton                   pitying           säälivä

merry            iloinen                   sad              surullinen

meticulous       säntillinen               sloppy           huolimaton

misfortune       huono onni                success          menestys

mistaken         virheellinen              correct          oikea

mobile           liikkeessä oleva          stationary       paikallaan oleva

modest           vaatimaton                pretentious      mahtaileva

monotonous       yksitoikkoinen            varied           vaihteleva

moronic          ääliömäinen               wise             viisas

mortal           kuolevainen               immortal         ikuinen

motion           liike                     stillness                 paikallaan olo

mourn            surra                     rejoice          iloita

mundane          arkinen                   exciting         jännittävä

myth             taru                      fact             tosiasia

narrow-minded    ahdasmielinen             tolerant         suvaitseva

needful          tarpeellinen              unnecessary      tarpeeton

nervous          hermostunut               composed         tyyni

nervous          hermostunut               confident                 rauhallinen

nimble           vikkelä                   clumsy           kömpelö

nosy             utelias                   indifferent         välinpitämätön

notice           huomata                   ignore           sivuuttaa

novel            uusi                      old-fashioned         vanhanaikainen

novice           vasta-alkaja              expert           asiantuntija

nuisance         harmi                     pleasure         ilo

numb             turta                     sensitive                 herkkä

obey             totella                   resist           vastustaa

obliterate       tuhota                    restore          palauttaa ennalleen

obscene          hävytön                   decent           säädyllinen

observe          huomata                   overlook         ei huomata

obsolete         vanhentunut               contemporary     nykyaikainen

obsolete         vanhentunut               current          nykyinen

obstruct         estää                     aid              avustaa

obtain           hankkia                   lose             menettää

obvious          ilmiselvä                          uncertain                 epävarma

occasionally     silloin tällöin           often            usein

odd              epätavallinen             normal           tavallinen

offensive                 loukkaava                          pleasing          miellyttävä

spontaneous      valmistamaton             premeditated     harkittu

omit             jättää pois               include          sisällyttää

operation                 toiminta                  disuse            käyttämättömyys

opportune                 otollinen, sopiva         untimely          sopimattomaan aikaan tehty

optimistic       elämänmyönteinen          pessimistic      synkistelevä

optional         valinnainen               obligatory       pakollinen

oral             suullinen                          written           kirjallinen

ordain           määrätä                   abolish          lakkauttaa

orderly          järjestyksessä oleva      chaotic          sekasortoinen

orderly          siisti                    untidy           epäsiisti

outset           alku                      end              loppu

outspoken                 suorasanainen             reserved          varautunut

outstanding      loistava                  poor             heikko

owe              olla velkaa               repay            maksaa takaisin

overcast         pilvinen                  cloudless                 pilvetön

overestimate     yliarvioida               underestimate    aliarvioida

overrate         yliarvostaa               underrate                 aliarvostaa

overt            avoin                     covert           peitelty

overt            peittelemätön             implied          epäsuora

pagan            uskonnoton                godly            jumalinen

painstaking      tunnollinen               careless         huolimaton

panic            pakokauhu                          fearlessness         pelottomuus

paradise         paratiisi                          hell              helvetti

paramount                 korkein, tärkein          minor             vähäpätöinen

partial          puolueellinen             unbiased         tasapuolinen

passionate       kiihkeä                   calm             rauhallinen

passionate       kiihkeä                   unconcerned         välinpitämätön

past             menneisyys/mennyt         future            tulevaisuus/tuleva

past             mennyt                    (forth)coming    tuleva

pastime          harraste                  work             työ

peak             huippu                    base             lähtökohta

peculiar         omituinen                          ordinary          tavallinen

pedestrian       niin tavallinen           extraordinary         tavallisuudesta poikkeava

peerless         vertaansa vailla          mediocre         keskiverto

penalty          rangaistus                reward           palkkio

pensive          mietteliäs                carefree         ajattelematon

perceptive       herkkävaistoinen          unobservant      tarkkaamaton

perennial                 jatkuva, ikuinen          transient                 ohimenevä

perhaps          ehkä                      inevitably       väistämättä

permission       lupa                      prohibition      kielto

perpetual                 ikuinen                   temporary                 tilapäinen

personal         henkilökohtainen          public           julkinen

persuade         suostutella               dissuade         taivutella luopumaan

petty            mitätön                   significant      merkittävä

phenomenal       ilmiömäinen               ordinary         tavallinen

philanthropy     ihmisystävyys             misanthropy      ihmisviha

pilot            koe-, esi-                follower         seuraaja

pious            hurskas                   irreligious         epäuskonnollinen

placid           tyyni                     distressed       levoton

plant            istuttaa                  uproot           kiskoa juurineen

pleasant         miellyttävä               horrible         kauhea

pleasant         miellyttävä               unfriendly         epäystävällinen

pleasing         miellyttävä               repulsive                 vastenmielinen

plump            pullea                    thin             laiha

plump            täyteläinen               lean             laiha

pointless                 turha                     essential                 olennainen

polite           kohtelias                          insolent          hävytön

pollute          saastuttaa                purify           puhdistaa

polluted         saastunut                          uncontaminated         saastumaton

pompous          mahtipontinen             unaffected       tuttavallinen

popular          suosittu                  disliked         ei pidetty

possess          omistaa                   lose             menettää

poverty          köyhyys                   affluence                 varallisuus

poverty          köyhyys                   wealth           vauraus

pragmatic                 käytännöllinen            impractical         epäkäytännöllinen

precaution       varovaisuus               carelessness         huolimattomuus

precede          edeltää                   follow           seurata

preliminary      valmistava                subsequent       myöhempi, seuraava

premature                 ennenaikainen             late              myöhäinen

present          läsnä oleva               absent           poissa oleva

preserve         säilyttää                          destroy           tuhota

prevalent                 vallitseva                rare              toissijainen

priceless                 korvaamaton               inexpensive         edullinen

pride            ylpeys                    modesty           vaatimattomuus

primitive                 alkukantainen             civilized                 sivistynyt

prior            aikaisempi                later            myöhempi

probability      todennäköisyys            unlikelihood         epätodennäköisyys

proceed          edetä                     withdraw         vetäytyä

prodigal         tuhlaileva                frugal           säästäväinen

professional     ammattimainen             amateur           harrastelijamainen

proficiency      pätevyys                  incompetence     epäpätevyys

proficient       etevä                     inexpert         taitamaton

profit           voitto                    loss             tappio

profound         syvällinen                shallow          pinnallinen

profound         syvällinen                superficial      pinnallinen

prohibit         kieltää                   allow            sallia

prohibition      kieltäminen               permission       lupa

prolific         tuottelias                unproductive     tuottamaton

prominence       huomattava asema          decline          aleneminen

promote          edistää                   obstruct         estää

prompt           täsmällinen               late             myöhässä

prosperity       menestys                  adversity                 vastoinkäymiset

proud            ylpeä                     modest           vaatimaton

provide          hankkia, tarjota          withhold         evätä

pull             vetää                     push             työntää

query            tiedustelu                answer           vastaus

radical          jyrkkä                    conservative     vanhoillinen

random           sattumanvarainen          deliberate         tarkoituksellinen

random           satunnainen               selective                 valikoiva

rapid            nopea                     slow             hidas

rapidity         nopeus                    slowness         hitaus

rash             hätiköity                          cautious          varovainen

rational         järkiperäinen             insane           järjetön

raw              raaka                     ripe             kypsä

readable         luettava                  illegible                 mahdoton lukea

ready            valmis                    hesitant         epäröivä

rear             takaosa                   front            etuosa

rebel            kapinoida                          conform           mukautua

reckless         vastuuton                          prudent           harkitseva

recollect                 muistaa                   forget            unohtaa

redundant                 ylimääräinen              necessary                 tarpeellinen

regular          säännöllinen              sudden           yhtäkkinen

reject           hylätä                    accept           hyväksyä

remarkable       huomattava                infamous          surullisenkuuluisa

renew            uudistaa                  exhaust          kuluttaa loppuun

renowned         tunnettu                  unknown          tuntematon

repel            karkottaa                          attract           houkutella

respect          kunnioittaa               contempt         halveksia

restless         levoton                   peaceful         rauhallinen

restrain         hillitä                   let loose                 päästää valloilleen

retain           pitää itsellään           discard          heittää pois

reveal           paljastaa                          conceal           salata

reveal           paljastaa                          hide              piilottaa

ridicule         pilkata                   praise           kehua

ridicule         pilkka                    respect          kunnioitus

ridiculous       naurettava                solemn           vakava

risky            vaarallinen               safe             turvallinen

rivalry          kilpaileminen             alliance          liittoutuminen

robust           vahva                     feeble           heiveröinen

rude             töykeä                    polite           kohtelias

rudeness         tylyys                    politeness       kohteliaisuus

rural            maalaismainen             urban             kaupunkimainen

rush             kiirehtiä                          linger            viivytellä

rush             kiirehtiä                          loiter            lorvia

sanity           mielenterveys             madness          hulluus

savage           raakalaismainen           gentle           hellä

scarce           harvinainen               common           yleinen

scarcity         niukkuus, pula            glut/abundance   kylläisyys, tyytyväisyys

scatter          levittää                  collect          kerätä

scent            tuoksu                    stench           löyhkä

seasoned         kokenut                   inexperienced    kokematon

secretive                 salamyhkäinen             open             avoin

secular          maallinen                          religious                 uskonnollinen

seduce           viekoitella               repel            karkottaa

self-confident   itsevarma                          insecure          epävarma

selfish          itsekäs                   generous         jalomielinen

sensational      kohua herättävä           boring           ikävystyttävä

sensible         järkevä                   silly            hupsu

separate         erillinen                          united            yhdistetty

shade            varjo                     light            valo

shallow          pinnallinen               profound         syvällinen

shield           suojata                   expose           paljastaa

shorten          lyhentää                  lengthen         pidentää

shrink           kutistua                  swell            paisua

sickness         sairaus                   health           terveys

significant      merkittävä                unimportant      yhdentekevä

single           yksi                      many             monta

slowness                  hitaus                    haste            kiire

slowness         hitaus                    swiftness                 nopeus

smart            fiksu                     stupid           öökönpöllö

smooth           sileä                     bumpy            kuoppainen

solemn           vakavamielinen            light-hearted    hilpeä

solid            kiinteä                   liquid           nestemäinen

solidify         kovettua                  melt             sulaa

soothe           rauhoitella               intimidate       pelotella

sordid           surkea                    respectable         kunnioitettava

sow              kylvää                    reap             korjata satoa

spacious         tilava                    cramped          pieni

specific         erityinen                          general           yleinen

speculation      arvailu                   certainty                 varmuus

spontaneous      oma-aloitteinen           reluctant                 vastahakoinen

spontaneous      vaistomainen              premeditated     harkittu

sportsmanship    rehtiys                   gamesmanship     taktikointi pelissä

sprout           versoa                    wither           kuihtua

stagnant         pysähtynyt                moving           liikkuva

stale            väljähtynyt               fresh            raikas

steady           vakaa                     irregular                 epäsäännöllinen

stimulating      piristävä                          depressing         masentava

stingy           pihi,nuuka                generous         antelias

store            varastoida                waste            tuhlata

straight         suora                     crooked          käyrä

straight         suora                     twisted          vääntynyt

strange          outo                      familiar         tuttu

strengthen       vahvistaa                          corrupt           turmella

stubborn         itse-,jääräpäinen         flexible         joustava

stupidity                 tyhmyys                   wisdom            viisaus

stutter          pätkiä                    flow             virrata

subsequent       myöhempi                  preceding                 edeltävä

subsequent       myöhempi                  previous         aikaisempi

subtract         vähentää                  add              laskea yhteen

succeed          onnistua                  fail             epäonnistua

succeed          seurata                   precede          edeltää

success          onnistuminen              failure           epäonnistuminen

suffering                 kärsimys                  relief            helpotus

sufficient       riittävä                  lacking          puutteellinen

suitable         sopiva                    inappropriate    sopimaton

superficial      pinnallinen               substantial      tuntuva

superficial      ulkoinen                  inner            sisäinen

superior         ensiluokkainen            inferior         huono

superior         ylempi, parempi           inferior         alempi, huonompi

suppose          olettaa                   know             tietää

surface          ilmaantua                          disappear                 kadota

surrender                 luovuttaa                          retain            pitää itsellään

suspect          epäillä                   trust            luottaa

sweet             makea                     sour             hapan

sweet-smelling   hyväntuoksuinen           smelly           pahanhajuinen

swift            nopea                     lingering                 viipyvä

swift            nopea                     slow             hidas

symmetrical      sopusuhtainen             lop-sided                 epämuodostunut

systematic       järjestelmällinen         chaotic          sekasortoinen

taciturn         vähäpuheinen              talkative                 puhelias

tame             kesy                      wild             villi

tangible         käsin kosketeltava                 immaterial         aineeton

tangible         todellinen                immaterial       merkityksetön

temporary                 väliaikainen              permanent                 pysyvä

tentative                 tunnusteleva              firm              horjumaton

terminate                 lopettaa                  commence          aloittaa

theoretical      tietopuolinen             actual           todellinen

thoroughly       läpikotaisin              partially                 osittain

thoughtless      ajattelematon             considerate      harkitseva

thrifty          säästäväinen              wasteful         tuhlaileva

time-honoured    aikaa kestänyt            contemporary     nykyaikaan kuuluva

timely           oikea-aikainen            inopportune      ajankohtaan nähden sopimaton

tire             väsyttää                  refresh          virkistää

tolerant         suvaitseva                strict           ankara

torment          piina                     pleasure         mielihyvä

total            täydellinen               incomplete       vaillinainen

tough            kova                      delicate         heiveröinen, herkkä

tranquil         rauhallinen               restless         levoton

transient                 ohimenevä                          perpetual                 ainainen, ikuinen

transient                 tilapäinen                permanent                 pysyvä

transmit         lähettää                  receive          ottaa vastaan

treacherous      petollinen                loyal            uskollinen

triumph          voitto                    failure/despair  masennus

trivial          joutava                   important                 tärkeä

true             tosi                      false            väärä

true             tosi                      invented         keksitty

truthful         totuudellinen             deceitful                 petollinen

turmoil          kuohunta                  peace            rauha

twilight         iltahämärä                daylight         päivänvalo

tyranny          sortovalta                democracy                 kansanvalta

ugliness         rumuus                    beauty           kauneus

ultimate         äärimmäinen               first            ensimmäinen

unbiased         tasapuolinen              prejudiced         ennakkoluuloinen

uncaring         piittaamaton              passionate       kiihkeä

uncertain                 epävarma                  unambiguous         yksiselitteinen

unconscious      tiedostamaton             intentional         tarkoituksellinen

undermine                 horjuttaa                          strengthen         vahvistaa

uneducated       tietämätön                cultured         sivistynyt

unexpected       odottamaton               anticipated      ennakoitu

uniform          yhdenmukainen             variable         vaihteleva

uniform          yhtenäinen                varying          vaihteleva

unique           ainutlaatuinen            ordinary         tavallinen

unite            yhdistää                  divide           jakaa

universal                 maailmanlaajuinen         local             paikallinen

unlike           erilainen kuin            similar          samanlainen kuin

unlimited                 rajoittamaton             restricted         rajoitettu

unlucky          epäonnekas                fortunate                 onnekas

unprotected      suojaamaton               guarded          suojattu

unrivalled       verraton                  mediocre          keskinkertainen

unwilling                 vastentahtoinen           eager             innokas

upset            huolissaan                calm             rauhallinen

upshot           tulos                     cause            syy

up-to-date       ajantasainen              out-of-date      vanhentunut

urge             kehottaa                  hinder           haitata

urge             yllyttää                  discourage       lannistaa

useful           hyödyllinen               useless          hyödytön

utility          hyödyllisyys              uselessness      hyödyttömyys

utterance                 ilmaisu                   speechlessness         puhumattomuus

vacant           vapaa                     occupied         varattu

vain             turhamainen               modest           vaatimaton

valiant          urhoollinen               cowardly         raukkamainen

valour           urhoollisuus              cowardice                 pelkuruus

valuable         arvokas                   worthless                 arvoton

wane             heiketä                   wax              voimistua

vanish           kadota                    appear           ilmestyä

wanton           riehakas                  controlled       valvottu

variable         vaihteleva                unchanging       muuttumaton

variable         vaihteleva                uniform          yhdenmukainen

warlike          sotaisa                   peaceful         rauhanomainen

wary             varovainen                careless         varomaton

wary             varovainen                inattentive      tarkkaamaton

watchful         valpas                    careless         huolimaton

wayward          itsepäinen                obedient         tottelevainen

weaken           heikentää                          strengthen         vahvistaa

wedding          häät                      divorce          ero

welfare          hyvinvointi               adversity                 vastoinkäymiset

well-informed    asioista perillä          unaware          tietämätön

well-known       tunnettu                  obscure          tuntematon

vengeance                 kosto                     forgiveness         anteeksianto

venom            myrkky                    medicine         lääke

verge            reuna                     centre           keskusta

veto             kieltää                   approve          hyväksyä

vex              kiusata                   please           miellyttää

wholesome                 tervehenkinen             detrimental         haitallinen

vicious          häijy                     kind             ystävällinen

vigilant         valpas                    oblivious                 ei huomata, olla tietämätön

wild             villi                     tame             kesy

willing          halukas                   averse           vastahakoinen

willing          halukas                   reluctant                 vastahakoinen

willingly                 mielellään                reluctantly         vastahakoisesti

vindictive       kostonhimoinen            forgiving                 sovinnollinen

winding          mutkitteleva              straight         suora

violate          rikkoa                    respect          kunnioittaa

virtue           hyve                      vice             pahe

wisdom           viisaus                   idiocy           typeryys

vital            elintärkeä                unimportant      merkityksetön

withdrawn                 sulkeutunut               outgoing          seurallinen

witty            nokkela                   dull             tylsä

worker           työntekijä                employer         työnantaja

worldly          maallinen                          spiritual                 hengellinen

worship          palvoa                    detest           inhota

worthless                 arvoton                   worthwhile         kannattava

worthy           jonkin arvoinen           undeserving      ansaitsematon

wrap             peittää                   unfold           paljastaa

wrong            väärä                     correct          oikea

vulgar           hävytön                   tasteful         tyylikäs

vulgar           rahvaanomainen            refined          hienostunut

zealous          innokas                   apathetic                 välinpitämätön