Insights 5 Alleviivausmonisteet KEY

Tässä ratkaisut Insights 5 alleviivausmonisteisiin. Lihavalla painetut fraasit ovat kappaleiden Spot the phrase-tehtävästä. Ne ovat kaikki mukana. Kirjoita kaikki fraasit itse korkeimman omakätisesti ylös niin muistat ne paremmin. Käytä alla olevaa ratkaisua helppoon ja nopeaan kertaamiseen. Terv. Maxx

Insights 5 T1 Phrase Craze                      Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän viivoille KEY

tielläliikkujat                                 road users

vaistonvaraisia ennakkokäsityksiä               intuitive biases

ristiriitaisia uskomuksia                       contradictory beliefs

ratissa                                         behind the wheel

taustanäkymässä häämöttävä ajoneuvo             a vehicle looming in our rear view

roikkua puskurissa                              hanging on the bumper

kasvotusten kohtaamisessa                       in a face-to-face situation

Tutkimukset osoittavat, että                    Research shows that

jännityksenhakuisuus ja impulsiivisuus          sensation-seeking and impulsiveness

yksinkertaiset rangaistuskeinot                 simple punitive measures

Ajan mittaan                                    Over time

miten ennustaa toimintaa                        how to predict the actions

voi johtaa siihen harhakäsitykseen              can lead to the illusion

virhealtis                                      prone to error

meillä on taipumus yliarvioida                  we tend to overestimate

turvallinen jarrutusetäisyys                    safe braking distance

eivät ole meille luontevia                      don’t come naturally to us

läheltä piti-tilanteet                          near misses

ääritapauksissa                                 in the most extreme cases

epäinhimillistää muita ajajia                   dehumanise other drivers

Tämä estojen menetys                            This loss of inhibition

on samanlainen kuin                             is similar to the way

toimimme sosiaalisen aseman mukaan              act according to social status

ovat todennäköisempiä                           are more likely

ajoneuvot, jotka ovat mukana                    the vehicles involved

uudet autot päihittävät vanhat                  newer cars trump older ones

käyttäytyä hyökkäävästi jalankulkijoita kohtaan to behave aggressively toward pedestrians

Suurimman osan aikaa                            Most of the time

valtava määrä tietoa                            the enormous amount of information

väärä turvallisuudentunne                       a false sense of security

valitettavasti niin mekin                       and unfortunately so do we

Ajamme holtittomammin                           We drive more recklessly

olemme tietoisia tästä muutoksesta              we’re conscious of this change

ilman käsiä käytettävät vaihtoehdot sallitaan   hands-free alternatives are allowed

on todisteita siitä, että …                     evidence shows that

keskustelun häiriinnyttämä                      being distracted by the conversation

yksi monimutkaisimmista … tehtävistä            one of the most complicated …tasks

se tuntuu niin arkipäiväiseltä                  it seems so mundane

suhteellisen vähän onnettomuuksia               relatively few accidents

ihmisaivojen hienostuneisuus                    the sophistication of the human brain

joudutko yllä olevien uhriksi                   are you falling prey to any of the above

 

Insights 5 T2 Phrase Craze                              Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän viivoille KEY

Se, mikä on arvaamatonta ja ennalta määrättyä           The unpredictable and the predetermined

niin täydellisesti suunniteltu                          so perfectly engineered

Tämä varmistaa, että …                                  This ensures that

vastakkainen sivu                                       the face on the opposite side

valtavan tyydytystä antavaa                             incredibly satisfying

en voi mitenkään tietää                                 I have no way of knowing

äärimmäisen rauhaton                                    extremely unsettled

edellyttäen, että on jokin tapa                         provided there is some way

on vain kyse oikeiden fysiikan lakien soveltamisesta    it’s just a matter of applying the right laws of physics

silmäys siitä, mitä tuolla jossain on                   a glimpse of what’s out there

Tullakseen kohtalonsa herroiksi, ei sen palvelijoiksi   To become masters of fate, not its servants

maailmankaikkeus toimii lakien mukaan                   the universe runs according to laws

ihmisrotu                                               the human species

jokin mahdollisuus ennustaa tulevaisuutta               some chance to predict the future

kaavojen tiedettä                                       the science of patterns

evolution henkiinjäämiskamppailussa                     in the evolutionary fight for survival

inhimillisen ymmärryksen ulottumattomissa               beyond human knowledge

kun kuutio viimein pysähtyy                             once the cube finally comes to rest

arpakuutiota on käytetty antiikin ajoista lähtien       the dice has been used since antiquity

olla monimutkainen suhde jhnkn                          to have a complex relationship with

Ennen 1500-lukua                                        Prior to the sixteenth century

olisi viisasta veikata ysiä                             it would be wise to bet on 9

keskimäärin                                             on average

parantumaton uhkapelaaja                                an inveterate gambler

malleja, joita voidaan käyttää hyväksi                  patterns that can be exploited

ne ilmaantuivat ajan oloon                              they emerged over the long run

voisi käyttää hyväkseen                                 could use to his advantage

kerätäkseen varoja                                      to raise the funds

Joten Cardano järkeili, että …                          So Cardano reasoned that

kurinalainen matemaatikko                               a disciplined mathematician

mitä tuli hänen uhkapelaamiseensa                       when it came to his gambling

oli tapana joutua puukkotappeluihin                     and would get into knife fights

Hän oli kuitenkin päättäväinen                          He was nevertheless determined

hän otti ohjat omiin käsiinsä                           right he took matters into his own hands

Hän teki itsemurhan                                     He committed suicide

Niin paljon kuin ahnehdinkin tietoa                     As much as I crave knowledge

useimmat jättäisivät sen väliin                         most would prefer to opt out of

 

Insights 5 T3 Phrase Craze                      Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän viivoille KEY

tulla todella kuolemattomaksi           become truly immortal

sen vasen nurkka                       its left corner

paikattu teipillä yhteen                patched together with tape

1940-luvun loppupuoli                   the late 1940s

saavutti 30 vuoden iän                  reached the age of thirty

tietämättömänä kasvaimesta              oblivious to the tumor

muuttaa lääketieteen tulevaisuus        change the future of medicine

kuvateksti sanoo                       a caption says

satoja kertoja                         hundreds of times

millaista elämää hän vietti             what kind of life she led

ensimmäiset avaruusmatkat               the first space missions

painottomuudessa                       in zero gravity

edistysaskeleet lääketieteessä          advances in medicine

keinohedelmöitys                       in vitro fertilization

Ei voida tietää tarkasti                There’s no way of knowing exactly

käsittämätön määrä                     an inconceivable number

Eräs toinen tieteentekijä laski,että    Another scientist calculated that

ulottuen yli 350 m jalan pituudelle     spanning more than 350 million feet

hieman yli 150 senttiä pitkä            a bit over five feet tall

Kuulin ensimmäistä kertaa               I first learned about

luentosalin etuosassa                   at the front of the lecture hall

Hän osoitti kahteen kaaviokuvaan        He pointed to two diagrams

uusia soluja haavojen parantamiseen     new cells for healing wounds

kuin täydellisesti suunniteltu tanssi   like a perfectly choreographed dance

Tarvitaan vain yksi pieni virhe         All it takes is one small mistake

ilman kontrollia                       out of control

Mitoosi menee sekaisin                  Mitosis goes haywire

otti näytteitä hänen kasvaimestaan      took samples of her tumor

hengissä viljelyssä vuosikymmeniä       alive in culture for decades

vuorokauden välein                     every twenty-four hours

miljoonittain … Henriettan soluja       millions … of Henrietta’s cells

pienissä näytepulloissa jäissä          in small vials on ice

geenit, jotka aiheuttavat syöpää        the genes that cause cancer

ne, jotka ehkäisevät sitä               those that suppress it

seksitaudit                            sexually transmitted diseases

niin yksityiskohtaisesti ja tarkasti    with such detail and precision

yksi tärkeimmistä asioista              one of the most important things

viimeisen sadan vuoden aikana           in the last hundred years

yhdellä nopealla pyyhkäisyllä           in one fast swipe

opiskelijat marssivat ulos huoneesta    students filed out of the room

Tarinaan täytyy liittyä jotain enemmän. There has to be more to the story.

 

Insights 5 T5 Phrase Craze                                Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän viivoille KEY

 

itsestämme kuin tarkoitammekaan           ourselves than we intend to

ihmisillä on hyvät aikomukset             people have good intentions

perhelääkäreitä esittämään listan        family GPs to produce a list

seuraavan vuoden aikana                   in the next year

ihmiset, jotka pian kuolevat              people who are soon to die

Olemme siirtymässä aikakaudelle           We are entering an age

ottaa avosylin vastaan                    welcome with open arms

päästä käsiksi                            have access to

Luultavasti kuolee vuoden sisällä.       Likely to die in the next year

huonojen uutisten kertominen              breaking bad news

joka lähetetään koko ajan                 which is broadcast constantly

kyky yhdistellä ketju                     the ability to connect together a thread

Yhdistämällä signaali                     By matching the signal

käyttääkseen                              in order to use

Jossain suhteessa                         In some respects

jäljittää liikkeesi                       tracking your movement

kuinka ihmisten rajat muuttuvat           how people’s limits shift

siirtyä yhdestä osasta kaupunkia toiseen move from one part of town to another

tämä on loistavaa tiedustelutietoa       this is great intelligence

merkittävä oppikirja                      an extraordinary textbook

siitä huolimatta, että on yli 100 sivua pitkä  despite being more than 1,000 pages long

turvallisuuden ja mukavuuden välinen vaihtokauppa

a trade-off between security and convenience

vanhalla kunnon fyysisellä alueella      the old-fashioned physical domain

ihmetellä avaimen yksityiskohtia          marvel at the detail on the key

todellisuus valkenee sinulle vähitellen  the reality gradually dawns on you

pitää turvassa                            to have under lock and key

puhumattaan siitä, mikä on eettistä      let alone what is ethical

valintoja tehdään parhaillaan             choices are being made

 

Insights 5 T7 Phrase Craze                                  Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän viivoille  KEY

kunnes sähkö muutti asian                        until electricity changed the game

aika tavalla yllättäen                           rather out of the blue

Holmesin käsissä                                 In Holmes’s hands

käynnistettiin 8 joulukuuta 1858                  powered up on 8 December 1858

ei ollut koskaan huikea menestys                  was never a huge success

tarvitsi jatkuvaa huomiota                       needed constant attention

liian kirkas kotikäyttöön                        too bright for domestic use

Jo vuonna 1840                                   As early as 1840

loistava harrastelijatieteilijä                  also a brilliant amateur scientist

erityinen kiinnostus sähköön                     with a particular interest in electricity

ei jatkanut sen kehittämistä                     didn’t pursue its development

keksi laitteen, jota                             invented a device that

joka itse asiassa mahdollisti kotien valaistuksen that actually made household illumination possible

yksi miljoonasosa sen normaalista tilavuudesta    one-millionth of its normal volume

Nyt tarvitsi vain löytää                         All that was necessary now was to find

Amerikan johtava keksijä                         America’s premier inventor

oli hyvää vauhtia tulossa                        was already well on his way to becoming

Hän ei epäröinyt huijata tai valehdella           He didn’t scruple to cheat or lie

Erään hänen aikalaisensa sanoin                  In the words of one of his contemporaries

verraton järjestelijä                            a peerless organizer

lähetti miehiä maailman kaukaisiin kolkkiin       dispatched men to the far corners of the world

ei tarpeeksi kauan ollakseen käytännöllinen       not nearly long enough to be practical

Kaikki ei sujunut ongelmitta                     Not all went smoothly

elohopeamyrkytys liiallisesta altistumisesta      mercury poisoning from over-exposure to

lopulta kaikki ongelmat ratkaisiin                finally all the problems were resolved

Nykystandardien mukaan                           By modern standards

olivat aika heikkoja                             were pretty feeble

antoi äkkiä tietä kirkkaalle tasaiselle loisteelle suddenly yielded to a brilliant steady glare

vaatisi myös jonkin verran totuttelua             it was also going to take some getting used to