ProFiles 3 Alleviivaukset kommentoituna

P3 T3 On first-name terms                                           Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

onnistumisen mahdollisuuksia                  chances of success

 • Tarkkana: Change is gonna come. / Not a chance!  / It’s up to chance.  = sattumanvaraista
 • preposition jälkeen verbistä AINA –ing-muoto

Niin kaukaa haetulta

kuin se kuulostaakin                                 As far-fetched as it may sound

 • silly / ridiculous / absurd / unbelievable / comic / incredible / stupid / wacky / crazy /

ei ehkä ainoastaan vaikuta imagoosi          may not only affect your image

 • to affect X / to have an effect on X
 • to influence X / to have an influence on X
 • (to effect = suorittaa, panna toimeen)

jatkuva sekaannuksen aiheuttaja               a constant source of confusion

 • continuous / endless / eternal / everlasting / incessant / unending / relentless / non-stop / perpetual

Minulla ei ole aavistustakaan                I’ve no idea

 • I don’t have a clue. / I dunno.
 •  

uskaltauduttuamme suureen maailmaan    after we ventured out into the big wide world

 • YO:ssa kysytään: ‘tehtyään jotain’ = after + -ing-muoto verbistä TAI haviing + 3.muoto verbistä
 • After doing my homework I watched TV. / Having done my homework I watched TV.

on saanut minut miettimään                      has started me wondering

 • has made me wonder : They made me open my suitcase at the customs. / I was made to open my suitcase.
 • aktiivissa ei to-tunnusta, passiivissa se on    ’to make someone do something’

muokkaamaan kohtaloa                            to shape our destiny

 

 • You are my destiny! I don’t know what fate has in store for me. / a fatal accident / There were three fatalities.

 

Piditpä siitä tai et                                   Like it or not

 

 • (Whether you) like it or not

 

on olennainen osa                                   is part and parcel of

 

 • is an intricate part of / an essential part of / a fundamental part of /

 

Jollet vaivaudu                                       Unless you go to the trouble of

 

 • Unless you bother to change

 

et pääse eroon                                         you’re stuck with

 

 • hankkiudu eroon: Lose that silly hairstyle!

 

elämän loppuun asti                               for good

 

 • It seems I’ve made a friend for life. / What God has joined together let no man put asunder.

 

ennen kuin kohtaamme                             before we come face to face with

 • = viz a viz / An eye for an eye, a tooth for a tooth. / one by one / by and by = vähitellen

tietoisesti tai alitajuisesti                           consciously or subconsciously

 • unconscious = tajuton / conscious = tietoinen, to be conscious of X ,
 • conscience = omatunto / conscientious = tunnollinen

on tapa kaavamaistaa ihmisiä               have a habit of stereotyping people

 

Tavan ilmaiseminen nykyajassa

 • are in the habit of + ing
 • usually stereotype people
 • tend to stereotype people
 • often stereotype people
 • will stereotype people

Tavan ilmaiseminen menneessä ajassa:

 • had a habit of + ing / were in the habit of + ing / used to stereotype / tended to / would stereotype people

 

on yhtenevä mielipide                               there is a consensus of opinion

 • I want a second opinion. / I’m of the opinion that … / There was a difference of opinion. / In my opinion…
 • The public opinion is pro choice for women.

yhdistettiin älykkyyteen                            were associated with intelligence

 • were thought of as being intelligent

(sinua) pidettiin                                        were thought of as being

 • (you) were considered to be X / were regarded as X

suoraan sanottuna                                  to put it bluntly

 

 • suora, rehellinen = frank  adj. / frankly adv.
 • vilpitön = sincere   / vilpillinen = insincere

 

Onko sillä jotain tekemistä                    Does it have something to do with

 

Toinen MIT:ssä tehty tutkimus             Another study conducted at

 

 • a piece of research carried out at

 

tukea edellistä                                           to support the former

 • edellinen/jälkimmäinen = the former / the latter
 • Luckily she’s back to her former self.   on jälleen oma itsensä

vastakkainen sukupuoli                             the opposite sex

 • the weaker sex / the fair sex / sex discrimination

voivat kaikki saada vaikutteita                   can all be influenced by

 • to have an influence on X /
 • influential = vaikutusvaltainen          Obama is an influential politician. He has a lot of influence.

Tutkimus, joka tehtiin                               A piece of research carried out

 • Huomaa passiivinen lauseenvastike: relatiivipronomini ja olla-verbi voidaan jättää pois:
 • A piece of research that was / which was carried out

ei täyttänyt odotuksia                             didn’t meet expectations

 

 • to expect / an expectation / expected / unexpected
 • I met him on the street.
 • I can’t make ends meet = En pärjää taloudellisesti.

he eivät saaneet jalkaa oven väliin             they didn’t get their foot in the door

 • they didn’t get a break

Epämukava totuus on, että                        The uncomfortable truth is that

 • Al Gore: An Inconvenient Truth
 • to comfort / console = lohduttaa
 • a consolation prize = lohtutuspalkinto
 • My consolations = Osanottoni (suruun)

tulevat vanhemmat                                    parents-to-be

 • wife-to-be ►◄ex-wife

Vaikuttaa siltä, että                                It appears that

 

 • It seems that
 • to appear ►◄ to disappear
 • My guardian angel appeared on my right shoulder and advised me to turn the other cheek to the bully.

 

Mistä tässä on loppujen

lopuksi kysymys on                                 What this boils down to is

 

 • The bottom line is / What this means is / In other words

 

kuudennentoista ikävuoden jälkeen          after the age of 16

 • at the (tender) age of 18
 • an 18-year-old youth / a youth who is 18 years old / an 18-year old
 • a minor = alaikäinen                         to become of age = tulla täysi-ikäiseksi / to be of age

aivan erilainen urapolku                           completely different career paths

 • I want to climb the social ladder fast.
 • There were people from all walks of life there.      kaikilta elämänaloilta
 • I went to the school of hard knocks.                      kävin elämänkoulua

Toisaalta,                                                But then again

 

 • Yhtäältä X, toisaalta Y = On the one hand, X. On the other hand, Y.

 

 

 

 

 

P3 T4 What makes Finnish kids so smart?                 Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY

 

saavat harvinaisen korkeat pisteet                          score extraordinarily high on

 • What’s the score?  / He scores!

yrittävät selvittää miksi                                           are trying to figure out

 • to find out

puoli tuntia läksyjä illassa                                      a half-hour of homework a night

 • one and a half hours / one hour and a half
 • homework / housework monikottomia sanoja

ei luokkia lahjakkaille                                            no classes for the gifted

 • ihmisryhmä määräisellä artikkelilla: The Bold & The Beautiful, the young, the poor,

the unemployed, The meek shall inherit the Earth.

 • samalla tavalla abstraktikäsitteitä: the dark, the impossible ‘se, mikä on mahdotonta’

ovat älykkäimpien joukossa                                   are among the smartest

 • among other things = muun muassa

15-vuotiaat opiskelijat                                            15-year-old students

 • määreet pääsanan edellä yksikössä ja väliviivoilla erotettuna
 • a 15-year-old student / monikon epämääräinen muoto:  ­­__ 15-year-old students
 • pääsanan perässä ”normaalisti”: a student who is 15 years old / students who are 15 years old

kasasivat lisää läksyjä                                           piled on more homework

 

Suomen nuoriso                                                    Finnish youth

 • the youth / the young / young people / a young person / a youth / a teenager / a young adult / a 16-year-old
 • nuoriso- : a youth centre / youth culture / a youth riot / a youth leader = nuoriso-ohjaaja

he ovat paljon pitemmällä matikassa                  they’re way ahead in math

 

 • That’s way cool!

Suomalaiset saivat huomiota                               The Finns attracted attention with

 

 • Kansallisuussanat määräisellä artikkelilla ja isolla kirjaimella lauseen sisälläkin
 • Isolla aina myös viikonpäivät, kuukaudet, kielet (=kansallisuudet), juhlapäivät ja minä-sana
 • on Monday, in July, Do you speak Spanish?, Jews don’t celebrate Christmas. , I

 

Viimeisimmässä testissä                                         In the most recent test

 • recently / lately ‘viime aikoina’                     What have you been up to lately?
 • the other day (menneistä) / one of these days (tulevista)
 • in future =  jatkossa / in the future = tulevaisuudessa

viime vuonna julkaistut tulokset                            results released last year

 • results which were released                           passiivinen lauseenvastike = verbin 3.muoto

passiivin olla-verbi jää pois ja relatiivipronomini myös

ympäri maailmaa                                                    around the world

testissä, joka mittasi kriittistä ajattelua                    the test that measured critical thinking

 • to take measures = ryhtyä toimenpiteisiin    countermeasures – vastatoimenpiteet
 • ruotsin kielessä: att vidta åtgärder (vidta IV)

tiedon soveltamista                                                application of knowledge

 • to apply for (a job) / (to make) an application / an applicant
 • Apply this lotion to your skin for protection from the sun.
 • The same rule applies for everybody.            koskee kaikkia
 • How is this law applied in practice?               sovelletaan käytännössä

akateeminen kyvykkyys                                         academic prowess

 

 • Herbie is a quick study. Louie is a bookworm. Jane is an apt pupil. You could call her an egghead.
 • Hey, poindexter, get a life !                           (poindexter = an intellectual, bookish person)

 

viime vuosina                                                        in recent years

 

 • in the past few years / in the next few years
 • lately = viime aikoina

 

Jo varhain                                                            Early on

 • Initially, = aluksi                                            initial / to intialize = alustaa
 • an initiative – aloite / Phil shows initiative at work.    –aloitekyky
 • My initials are MP.

opetusharjoittelijat voivat kurkkia

kuinka homma hoidetaan                                       teacher trainees can peek at how it’s done

 • a trainer / a trainee                                        -ee-pääte: tekeminen kohdistuu ao. henkilöön
 • an interviewer / an interviewee                     an employer / an employee
 • a referee –erotuomari (häneen viitataan, to refer to X)

perusasioihin keskittyvä lähestymistapa                 back-to-basics approach

 

 • Elementary, dear Watson!
 • elementary / intermediate / advanced
 • simple►◄complicated / intricate

 

antaa vilauksen                                                    gives a glimpse of

 • a glance / to glance at X                               vilkaista
 • to gaze at X                                                   tuijottaa
 • No peeking!                                                  Eipäs kurkita!
 • Let me take a look at your hurting hand.      ‘annahan kun katson’
 • Carlos ogles at babes on the beach.               ‘töllistelee lemmekkäästi’

vilkas ysiluokkalainen                                            a bubbly ninth-grader

 • the first  1st / the second 2nd / the third 3rd / the fourth 4th / the ninth / the twelfth / the twenty-fifth

penkoa vaatetankoja                                              digging through the clothing racks

 

Fanny on kympin oppilas                                     Fanny earns straight As

 

 • Brian is an A student. Sharon is an average student. Bob is a pinhead. ‘älykääpiö’
 • George is a basket case. ‘toivoton tapaus’
 • Amanda is very bright and a regular egghead.
 • Bruce is a smart aleck / a smart ass.            (ark halv) [äly]välkky, älypää, kaikkitietävä tyyppi

piirtelee vihkoonsa                                                 doodles in her journal

 • Cock-a-doodle-doo!                                      Kukko kiekuu!
 • to keep a journal / diary                                 (vrt. Ra jour ‘päivä’ Bon jour!)

paremmat kokonaistulokset keskittymällä              better overall results by concentrating on

 • preposition jälkeen verbistä AINA –ing-muoto

suolainen lakritsi                                                    a salty liquorice

 • myös: salmiac

puhuttelevat toisiaan etunimillä                          address each other by first names

 • each other ei mene monikkoon                    They love each other.
 • omistusmuoto ‘toistensa’:                           They seem to know each other’s thoughts.

viileässä ilmastossa                                                in the chilly climate

ihailijat kuuntelevat Nightwishiä                            fans listen to Nightwish

 • listen-verbi saa useimmiten to-preposition:    I listen to the radio a lot. Do you ever listen to classical music? Are you listening to me?
 • BTW, to eavesdrop (on X) = salakuunnella aktiivisesti / to overhear X = kuulla sattumalta

Suomenkieliset tekstit jälkiäänityksen sijaan          Finnish subtitles instead of dubbing

hän oli koukussa                                                   she was hooked on X

 

pääsy parhaisiin yliopistoihin                               getting into the best university

antaa suomalaisten nuorten nauttia                         allows Finnish children to enjoy

P3T7 Ireland & Co                                                         Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.

on yhtä hyvin tunnettu                         is just as well known for

 • well known / better known / best known

mahdollisuuksien maa                         the land of opportunity

 

 • an opportunity / a chance / a possibility / a prospect

 

miksi hän hiljattain kieltäytyi          why he recently turned down (a job offer)

 

 • past / recent / current = contemporary / future
 • mennyt / viimeaikainen / nykyinen / tuleva
 • kieltäytyä = to decline  / to refuse
 • kieltää tehneensä / kiistää = to deny

 

olin järjiltäni                                     I was out of my mind

 • You were always on my mind.♫
 • To my mind we should go.
 • Bear in mind you’re minors and not allowed to go to bars.
 • That thought never crossed my mind.
 • I’d like to give Jack a piece of my mind for what he did.
 • Are you in your right mind?  Have you lost your mind?
 • Which book are you going to buy? Make up your mind!
 • It’s mind over matter. ‘hengen voitto aineesta’
 • You read my mind. I was going to suggest the same thing.
 • C’mon! Speak your mind! What have you got against me?

olisin lähtenyt työpaikastani                I would have quit my job

 • Will you quit that! Lopeta!
 • Let’s call it quits. Sovitaan, että ollaan tasoissa.

välittömästi                                          in a heartbeat

 • immediately / right away / instantly / there and then

työn suhteen                                        workwise

 • as far as work is concerned / as regards work / as for work

työttömyys ja tuloverot                        unemployment and income tax

 • to employ / an employer / an employee / the unemployed / employment

kiivastuvat                                         get hot under the collar

 • a blue-collar worker = duunari
 • a white-collar worker = valkokaulustyöntekijä

minä en usko siihen                             I don’t buy that

 • He bought it hook, line and sinker! Hän uskoi sen ihan täysin.

viime vuosina                                       in recent years

 • in the past few years / lately

pula työvoimasta monilla aloilla          labour shortage in many fields

 • There’s a lack of qualified labour in many fields.
 • This painting lacks meaning but I like the colours.

jos heitä ei olisi                                    if it wasn’t for them

 • If it wasn’t for the fact that …

puolitoista vuotta sitten                       eighteen months ago

 • six months / twelve months / a year and a half / one and a half years
 • You’ve got 24 hours to get the money for the ransom! / 48 hours / 72 hours
 • 24/7  ‘koko ajan’
 • When shall we meet? How about half seven ( = half past seven)?

 

En ole ollut työttömänä                     I haven’t been out of work

 • work = työ (käsitteenä)                                                                                                work U-sana (=ei laskettava, ei monikkoa)
 • a work of art ‘taideteos’
 • a job ‘työ’ (työtehtävä)                 I’ve got two jobs.            a job C-sana (= laskettava, yksikkö ja monikko)
 • a place of work                             ‘työpaikka’

Meidät työllistetään pätkätöihin          We’re employed on short-term contracts

 • short-term ►◄long-term
 • in the short run ►◄ in the long run ‘ajan oloon’ (EI: pitkässä juoksussa)

paljon ylitöitä                                      plenty of overtime

Jos minut lomautettaisiin nyt               If I was laid off today

 • Many people lay off booze in January.
 • Lay off! Lopeta!

on myönnettävä / tosin                      mind you

 • You mustn’t mind what he says. He doesn’t really mean that.
 • Do you mind if I smoke?
 • Mind the step! Otherwise you may fall flat on your face.
 • I’m minding these suitcases for my friend who went to get some coffee.
 • Never mind. ‘älä välitä’
 • An ice-cream? I don’t mind if I do. ‘kiitos mielihyvin’
 • Would you mind closing the door? ‘olisitko ystävällinen’

käyttää hyväksi                                    to take advantage of

 • myös: to abuse
 • an advantage ►◄ a disadvantage
 • a benefit  ►◄ a drawback
 • There are many pros and cons to this matter. ‘etuja ja haittoja’

tiedonpuute                                         lack of knowledge

minimipalkkaa pienempi liksa              wages below the minimum level

tarvitsi aamun vapaaksi                   needed to take the morning off

liittyä ammattiliittoon                          join a trade union

 • Let’s join these two wires and see that happens.                                                          ‘yhdistää
 • There’s no need to wait for me. I’ll join you later.                                                       ‘liittyä joukkoon’

ettei kukaan voi riistää sinua                so that no one can exploit you

 • exploitation / to take advantage of X

Aikoinaan                                            Once upon a time

 • myös: Olipa kerran …

kansallinen itsetunto                            national self-esteem

 • a nation / national = kansallinen / international = kansainvälinen
 • nationwide / worldwide
 • Stephen King is an esteemed horror writer.

parempia työmahdollisuuksia              better work prospects

 • = possibilities
 • My new company has many prospective customers.
 • In retrospect,  I now have to say it didn’t stand much of a chance.   Näin jälkikäteen …

vähemmässä ajassa kuin 20v                in less than two decades

 • a decade / a century / a millennium
 • We live in the 21st century.
 • Vuonna 2000 alkoi 21. vuosisata. Silloin oli täynnä 20 x 100 vuotta eli 20 vuosisataa.

Irlannin muuttuminen rutiköyhästä rikkaaksi      Ireland’s rags to riches story

Irlannin menestys on … ansiota       Ireland’s success is thanks to

 

 • ’s-genetiiviä saa käyttää: ihmisistä, maiden nimistä, suurista kaupungeista, ajan määreistä
 • Joan’s friends / Finland’s nature / London’s sights / today’s paper

 

Kaikkein ensimmäiseksi                   First and foremost

viime vuosikymmeninä                         during recent decades

 • in the past few decades

vuorostaan                                         in turn

 • in short – lyhyesti / in part – osittain / in brief – lyhyesti / in person – henkilökohtaisesti
 • in fact – itse asiassa / in fashion / in vogue – muodissa

työpaikkojen kysyntä                           the demand for jobs

 • demand  ►◄ supply ’tarjonta’

puolet Irlannin väestöstä                      half of Ireland’s population

 • murtoluvut: one third / two fifths

muualla Euroopassa                            the rest of Europe

 • all Europe – kaikki eurooppalaiset / North Europe / South Europe / Central Europe / South-Eastern Europe

suuri enemmistö                                   a vast majority

 

 • majority of ►◄minority of enemmistö – vähemmistö
 • No minors allowed!
 • This song is in A major.
 • I majored in English at the university.
 • That book is of minor importance.

 

odottaa innokkaasti eläköitymistä   are looking forward to retiring

tapasi kärsiä aivovuodosta                    used to suffer from the brain drain

 • = would suffer (konditionaalin erityismerkitys: oli tapana) / nykyajassa: will suffer from (futuurin erityismerkitys: on tapana)

kaikki onnellisen lopun ainekset          all the ingredients for a happy ending

P3 T10 Look who’s talking!                                      Etsi seuraavat rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän.

päästä yhteisymmärrykseen                          to reach agreement on

 • We agreed to disagree about the artistic value of Sleepy Sleepers’ music.

Kuinka niin?                                                   How come?

Ne karmivat selkäpiitäni.                           They gave me the creeps

 • We told creepy stories to each other around the campfire.                                                                karmiva
 • That creep left his girlfriend by sending her a text message.                                                                hyypiö

kokenein ja pätevin                                        the most experienced and qualified

 • I don’t have the needed qualifications for this job.

häntä ei voi sulkea pois                               But you can’t rule her out

 

hänen kynsiensä perusteella                      on account of her fingernails

tilanteen mukaan pukeutunut                       appropriately dressed for the occasion

 • Janet was dressed to kill when she went out in the evening.
 • The party was cancelled and there we were: All dressed up and nowhere to go.

ilmaantua haastatteluun                                 turn up for an interview

sattuu olemaan muotia                                  happens to be in fashion

 • What happened?                                   to happen, happened, happened
 • I happen to know how to give first aid.
 • I happened on an old friend of mine in a shop yesterday.
 • As it happened we both are Virgos in the horoscope.
 • These things will happen.                                                  Niin voi käydä.

Ja mikä pahensi tilannetta                         to add insult to injury

Ei vaan anna hyvää vaikutelmaa                   It just doesn’t give a good impression

 • I’m impressed! / That’s very impressive!
 • Do you trust first impressions?

toinen haastateltava                                       the second interviewee

 • -ee-pääte = teko kohdistuu tekemisen suorittajaan
 • referee / employee / trainee / trustee ’luottamusmies’

hyvä ulosanti ja pätevä                                  articulate and competent

 • The worker was sacked due to incompetence.

hyvä huumorintaju                                        a good sense of humour

 • a sense of direction                                suuntavaisto
 • In a sense you’re right.                         Tavallaan
 • I wish someone would knock some sense into her head.
 • That makes sense.
 • There’s no sense in going out when it’s raining cats and dogs.
 • Now you’re talking sense.

näkyvissä                                                      in sight

 

jätti paljon toivomisen varaa                      left a lot to be desired

 

Hänellä on hyvät taidot                               She’s got a good command of

Sääli ettei hän vaivautunut                            Pity she didn’t bother

Nyt puutut pikkuasioihin                              Now you’re just nit-picking

Hänen saatekirjeensä mukaan                       According to her covering letter

Sitäpaitsi                                                         Besides

mitä minuun tulee                                          as far as I’m concerned

Se jää nähtäväksi                                        That remains to be seen

 

 • John had to remain in hospital after the accident.
 • Led Zeppelin: The Song Remains the Same      ‘Laulu jää pystyyn’

 

Joka tapauksessa                                         At any rate

 

ovat harvassa                                                are few and far between

 

 • … are scarce

 

Olin umpikyllästynyt                                  I was bored stiff.

 

Kuka täysjärkinen                                       Who in their right mind

Hän on luultavasti sairaslomalla                   He’ll probably be on sick leave

osoitti paljon aloitekykyä                              showed a lot of initiative

 • We had some initial difficulties.
 • My initials are MP.
 • Intimidate the uninitiated!
 • My uncle was initiated to the freemasons’ lodge.

Hän oli lukenut paljon taustatetoja               He’d done a lot of background reading on

 • = He’d done his homework on

palkka, luontaisedut ja                                   salary, fringe benefits and

ylenemismahdollisuudet                               prospects for promotion

 • promotion ►◄ demotion ‘arvonalennus

edetä uralla                                                     to move up the career ladder

Sinun pitäisi ottaa hänet esikuvaksesi     You should take a leaf out of his book

 

hän ei kyllä ole ehdolla                               he’s not exactly in line for

syrjit häntä                                                     you’re discriminating against him

Paraskin puhuja!                                            Look who’s talking!

 • You’re a fine one to talk!  / You should talk!

voi saada potkut                                           you could get the sack