Tässä YTL:n antamat arviointiohjeet A-englantiin + pistevähennykset

Kannattaa tietää, mitä Lautakunta sanoo maikoille arvostelun perusteista eri osa-alueilla. Pitkän oppimäärän kirjoitustehtävän arvosteluohjeet. Tutustu erityisesti kirjoitelman arviointitaulukkoon. Siellä painottuu kovasti sidoskeinojen monipuolinen käyttö (ks. Sidosteisuutta kirjoittamiseen ja Lauseadverbit kirjoittajan tukena).

Kuullunymmärtämisosan avokysymysten arvosteluohjeet on tärkeä tuntea hyvin etukäteen. Kirjallisen osan avokysymysten arvosteluohjeet pitää tietää, sillä tätäkin on nykyään joka kerta kokeessa.

Monivalintarakennetta on suurella todennäköisyydellä mukana. Sen jatkona on pitänyt itse tuottaa vihjeen perusteella kysytty rakenne, siis  produktiivisen aukkotehtävän arvosteluohjeet . Tätä ei kuitenkaan ole ollut aivan viime aikoina ja tilalle onkin tullut reagointi/ohjattu käännös ja siksi tässä käännöstehtävän arvosteluohjeet .

Viisas katsoo etukäteen mitä häneltä odotetaan ja toimii sen mukaisesti.

Yleistä tehtävistä ja niiden arvostelusta
Kuullun ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä mitataan kokelaan kykyä ymmärtää puhuttua kieltä
ja vastata kuulemansa perusteella erilaisiin tehtäviin. Kuultavat tekstit edustavat eri tekstilajeja
ja vaihtelevat pituudeltaan. Osa teksteistä voidaan kuulla useampaan kertaan, osa vain kerran.
Jotkut kuultavista teksteistä voivat olla myös videoita. Luetun ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä mitataan kokelaan kykyä ymmärtää kirjoitettua kieltä ja vastata lukemansa perusteella
erilaisiin tehtäviin. Kuullun ja luetun ymmärtämistä mittaavat tehtävät ovat monimuotoisia ja
monimediaisia. Ne sisältävät autenttista tai toimitettua ääntä, tekstiä, kuvaa ja videota tai näiden
yhdistelmiä. Tehtävissä mitataan kuullun tai luetun tekstin pohjalta esimerkiksi sen pääajatuksen tai pääajatusten ymmärtämistä, tärkeiden yksityiskohtien, esimerkkien jne. ymmärtämistä,
päätelmien tekemistä sekä merkityksen ymmärtämistä tai tulkintaa.
Vastausohjeet annetaan tehtävän yhteydessä. Ohjeet ovat sitovia esimerkiksi vastauskielen tai
mahdollisen vastauksen enimmäispituuden osalta. Sitovuus käy ilmi ohjeen sanamuodosta.
Ohjeet saattavat sisältää myös suosituksen tausta-aineiston käytöstä. Tehtävälle tai sen osioille
on määritelty enimmäispistemäärä, joka annetaan tehtävän tai sen osion yhteydessä. Tehtävän
tavoitesisällöt ja sen arvostelussa käytettävät pistemäärät kuvataan hyvän vastauksen piirteissä.
Täydet pisteet voi saada vain vastaus, joka ei sisällä väärää tietoa. Tutkintoaineen sensorikunta
päättää yhteisesti hyvän vastauksen piirteiden soveltamisesta lopullisessa arvostelussa.
Muidenkin kuin kirjoitustehtävien tehtävänannossa on suorituksen pituutta saatettu rajoittaa.
Vastauksen pituus lasketaan merkkeinä. Merkkeihin ei lasketa välilyöntejä eikä rivinvaihtoja.
Koejärjestelmä laskee vastauksen merkkimäärän automaattisesti mutta ei rajoita sitä. Ylipitkistä
vastauksista tai kirjoitustehtävän suorituksista sekä alimittaisista kirjoitustehtävän suorituksista seuraa pistevähennys.

Improbaturin kompensointi

Karahtiko suoritus kiville? Voi olla, että kaikki ei ole sittenkään menetetty ja lakkikauppaan voisi vielä tulla asiaa. Jos muut kirjoitettavat aineet ovat menneet tarpeeksi hyvin, voidaan yksi improbatur korvata muilla hyvillä suorituksilla. Tätä sanotaan kompensaatioksi. Tätähän voisi hyvällä tahdolla jopa sanoa inhimilliseksi piirteeksi Ylioppilastutkintolautakunnan toiminnassa. Alla Lautakunnan ohjeet kompensaatiosta:

“Lautakunta noudattaa kompensaatiossa seuraavia perusteita. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jos se on i+, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n.”

Sähkoisen kielikokeen määräykset ovat tässä.

Kuullun ymmärtämisen ja luetun ymmärtämisen avokysymysten vastausten pituus on nyt rajoitettu sataan merkkiin (=100) ja ylityksestä rangaistaan heti. Tämä lukee kyllä ohjeena kunkin osion alussa ja ohjeethan kannattaa todellakin lukea huolellisesti, jottei tule turhia pistemenetyksiä.

Pistevähennykset

Pitkän oppimäärän kirjoitussuoritus

Merkkimäärän ylityksistä rangaistaan seuraavasti:

25–49 % vähennetään 5 p. (1625–1937 merkkiä)
50–74 % vähennetään 10 p. (1938–2262 merkkiä)
75–100 % vähennetään 15 p. (2263–2600 merkkiä)
yli 100 % vähennetään 20 p. (enemmän kuin 2600 merkkiä)

Merkkimäärän alituksista rangaistaan seuraavasti:

11–20 % vähennetään 5 p. (560–623 merkkiä)
21–30 % vähennetään 10 p. (490–559 merkkiä)
31–40 % vähennetään 15 p. (420–489 merkkiä)
yli 40 % vähennetään 20 p. (vähemmän kuin 420 merkkiä)

 Otsikosta tai tehtävänannosta poikkeaminen ja plagiointi

1. Suorituksessa esiintyy jokin seuraavista puutteista:

• Tehtävänanto on tulkittu osin väärin.

• Kirjoitussuoritus on kytketty väkinäisesti otsikkoon.

• Kirjoitussuorituksessa ei ole noudatettu kaikkia annettuja ohjeita.

• Kirjoitussuorituksessa on käytetty aiheeseen kuulumatonta ainesta

(esimerkiksi sanontoja, jotka eivät sovi yhteyteen, tai muualta

lainattuja virkkeitä).

vähennys vähintään 5 p.

2. Kirjoitussuoritus on pääosin esimerkiksi tehtävävihkosta kopioitu. Lopullinen pistemäärä 40–0 p.

3. Kirjoitussuoritus on plagioitu tai täysin väärästä aiheesta laadittu. 0 p.

Leave a Reply