Tässä YTL:n antamat arviointiohjeet A-englantiin + pistevähennykset

Tässä kesällä 2023 annetut kielikokeen määräykset  , Tässä kaikki määräykset ja ohjeet

Kannattaa tietää, mitä Lautakunta sanoo maikoille arvostelun perusteista eri osa-alueilla. Pitkän oppimäärän kirjoitustehtävän arvosteluohjeet. Tutustu erityisesti kirjoitelman arviointitaulukkoon. Siellä painottuu kovasti sidoskeinojen monipuolinen käyttö tekstin sujuvan rakenteen mahdollistajana (ks. Sidosteisuutta kirjoittamiseen ja Lauseadverbit kirjoittajan tukena). Viisas katsoo etukäteen mitä häneltä odotetaan ja toimii sen mukaisesti.

Eri tehtävätyyppien arvostelusta sanotaan seuraavaa:

“Tehtävän tavoitesisällöt ja sen arvostelussa käytettävät pistemäärät kuvataan hyvän vastauksen piirteissä.
Täydet pisteet voi saada vain vastaus, joka ei sisällä väärää tietoa. Tutkintoaineen sensorikunta päättää yhteisesti hyvän vastauksen piirteiden soveltamisesta lopullisessa arvostelussa. Suorituksessa esitettyjä, selvästi lain tai hyvän tavan vastaisia lausumia pidetään suorituksen arvoa alentavana seikkana.”

Toisin sanoen tehtävässä annettujen ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen ovat ehdottoman tärkeitä asioita. Vanha ohje kuuluu, kuten kaikki tietävät: “Lue ohje, ymmärrä ohje ja noudata ohjetta.” Väärää tietoa ei saa olla ja hyvä makukin pitää olla hommassa mukana. YTL:n sivustolla annetaan hyvän vastauksen piirteet, mutta ne eivät sellaisenaan sido lautakunnan arvostelua.

Kirjoitustehtävien pistevähennyksistä sanotaan seuraavaa:

“Opettaja arvostelee ylipitkän kirjoitustehtävän vastauksen ensin normaalin arvostelutaulukon
mukaisesti ja vähentää sitten 9 pistettä riippumatta ylityksen pituudesta. Vähennys tehdään heti ensimmäisestä ylittävästä merkistä.

Alimittainen kirjoitustehtävän vastaus arvostellaan pitkän oppimäärän arvostelukriteeristön
mukaisesti. Erillistä pistevähennystä ei tehdä. Merkkimäärän alarajan alittava vastaus ei anna riittävää näyttöä kielitaidosta, eikä siten voi yltää korkeimpiin pisteisiin.

Pienistä puutteista kirjoitustehtävän tehtävänannon täyttämisessä on mahdollista tehdä myös alle 10 pisteen vähennys. Tällaisia ovat esimerkiksi tehtävänannossa pyydetyn otsikon puuttuminen tai kirjeen tunnusmerkkien puuttuminen.”

Siis pysytään ohjemitassa 700-1300 merkkiä. Ohjantaa noudatetaan ja varmistetaan itselle, että käsittelyä viedään ohjannan suuntaan. Otsikko mukaan jos sitä pyydetään, puheeseen aloitus- ja lopetusfraasi ja kirjeeseen myös. Mikään näistä ei ole kohtuuton vaatimus ja nämä hommat on helppo pitää mielessä, vaikka perhosia olisikin massussa kirjoituspäivänä.

Yleistä tehtävistä ja niiden arvostelusta
Kuullun ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä mitataan kokelaan kykyä ymmärtää puhuttua kieltä ja vastata kuulemansa perusteella erilaisiin tehtäviin. Kuultavat tekstit edustavat eri tekstilajeja ja vaihtelevat pituudeltaan. Osa teksteistä voidaan kuulla useampaan kertaan, osa vain kerran. Jotkut kuultavista teksteistä voivat olla myös videoita. Luetun ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä mitataan kokelaan kykyä ymmärtää kirjoitettua kieltä ja vastata lukemansa perusteella erilaisiin tehtäviin. Kuullun ja luetun ymmärtämistä mittaavat tehtävät ovat monimuotoisia ja monimediaisia. Ne sisältävät autenttista tai toimitettua ääntä, tekstiä, kuvaa ja videota tai näiden yhdistelmiä. Tehtävissä mitataan kuullun tai luetun tekstin pohjalta esimerkiksi sen pääajatuksen tai pääajatusten ymmärtämistä, tärkeiden yksityiskohtien, esimerkkien jne. ymmärtämistä, päätelmien tekemistä sekä merkityksen ymmärtämistä tai tulkintaa.

Vastausohjeet annetaan tehtävän yhteydessä. Ohjeet ovat sitovia esimerkiksi vastauskielen tai mahdollisen vastauksen enimmäispituuden osalta. Sitovuus käy ilmi ohjeen sanamuodosta. Ohjeet saattavat sisältää myös suosituksen tausta-aineiston käytöstä. Tehtävälle tai sen osioille on määritelty enimmäispistemäärä, joka annetaan tehtävän tai sen osion yhteydessä. Tehtävän tavoitesisällöt ja sen arvostelussa käytettävät pistemäärät kuvataan hyvän vastauksen piirteissä. Täydet pisteet voi saada vain vastaus, joka ei sisällä väärää tietoa. Tutkintoaineen sensorikunta päättää yhteisesti hyvän vastauksen piirteiden soveltamisesta lopullisessa arvostelussa. Muidenkin kuin kirjoitustehtävien tehtävänannossa on suorituksen pituutta saatettu rajoittaa. Vastauksen pituus lasketaan merkkeinä. Merkkeihin ei lasketa välilyöntejä eikä rivinvaihtoja. Koejärjestelmä laskee vastauksen merkkimäärän automaattisesti mutta ei rajoita sitä. Ylipitkistä vastauksista tai kirjoitustehtävän suorituksista seuraa pistevähennys.

Produktiivisissa vastauksissa koejärjestelmä osoittaa, kun annettu maksimi ylitetään ja miinusta menee ylipitkästä vastauksesta. Lue ohje huolellisesti, ymmärrä se ja noudata ohjetta huolellisesti. Ylppärikoe on KYPSYYSKOE ja kypsyyttä on noudattaa ohjeita, ei temmeltää kuin päätön kana.

Improbaturin kompensointi

Karahtiko suoritus kiville? Voi olla, että kaikki ei ole sittenkään menetetty ja lakkikauppaan voisi vielä tulla asiaa. Jos muut kirjoitettavat aineet ovat menneet tarpeeksi hyvin, voidaan yksi improbatur korvata muilla hyvillä suorituksilla. Tätä sanotaan kompensaatioksi.

Kompensaatio toimii näin:

Yhden hylätyn kokeen viidestä vaadittavasta voi kompensoida muista kokeista saaduilla kompensaatiopisteillä. Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan. Ennen kevättä 2021 aloitettujen tutkintojen kompensaatiomenettely on erilainen ja löytyy täältä.

Sähkoisen kielikokeen määräykset voivat kiinnostaa.

Kuullun ymmärtämisen ja luetun ymmärtämisen avokysymysten vastausten pituus on nyt rajoitettu sataan merkkiin (=100) ja ylityksestä rangaistaan heti. Tämä lukee kyllä ohjeena kunkin osion alussa ja ohjeethan kannattaa todellakin lukea huolellisesti, jottei tule turhia pistemenetyksiä.

Pistevähennykset

Pitkän oppimäärän kirjoitussuoritus

Opettaja arvostelee ylipitkän kirjoitustehtävän vastauksen ensin normaalin arvostelutaulukon
mukaisesti ja vähentää sitten 9 pistettä riippumatta ylityksen pituudesta. Vähennys
tehdään heti ensimäisestä ylittävästä merkistä.
Alimittainen kirjoitustehtävän vastaus arvostellaan pitkän oppimäärän arvostelukriteeristön
mukaisesti. Erillistä pistevähennystä ei tehdä.

Toisin sanoen A-englannissa pyynti on 700-1300 merkkiä ja sitä ei kannata ylittää yhtään; menee HETI miinus yhdeksän pistettä. Alimittaisten kirjoitelmien suhteen ei siis ole erillistä vähennystä (pisteitä ei luultavasti heru muutenkaan liian lyhyestä tuotoksesta).

 Otsikosta tai tehtävänannosta poikkeaminen ja plagiointi

  1. Ks. Sähköisen kielikokeen määräykset, kohdat 5.3.2. ja 5.3.2.1

Plagioinnista sanotaan seuraavaa:

2. Kirjoitussuoritus on pääosin esimerkiksi tehtävävihkosta kopioitu. Lopullinen pistemäärä 40–0 p.

3. Kirjoitussuoritus on plagioitu tai täysin väärästä aiheesta laadittu. 0 p.

Leave a Reply